LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i barnevern

Søknadsfrist: 27.06.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Høgskolen i Innlandet er det ledig spennende stilling knyttet til bachelorstudiet i barnevern

Om stillingen

1 stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i barnevern er ledig ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning, studiested Lillehammer. Institutt for sosialvitenskap og veiledning tilbyr tre bachelorstudier: BA barnevern, BA sosialt arbeid og BA vernepleie, og to masterstudier; en i sosialfaglig arbeid med barn og unge, og en i karriereveiledning. I tillegg tilbyr instituttet enkeltemner, årsstudier og etter- og videreutdanninger innenfor sosialfag og veiledning.

Forskningen ved instituttet er rettet mot sosialfaglige temaer knyttet til barn og unge, organisering og styring av velferdstjenester, funksjonshemming, velferdsinnovasjon, brukermedvirkning, karriereveiledning, relasjoner og kommunikasjon i møte mellom profesjonsutøver og bruker. Instituttet har 56 medarbeidere.

Barnevernspedagogutdanningen ved HINN er en sosialfaglig profesjonsutdanning som kvalifiserer for arbeid innenfor samfunnsfeltet barnevern i utvidet betydning. Studiet er orientert mot målgruppen barn og unge i utsatte livssituasjoner, og er fagteoretisk forankret i et sosialpedagogisk perspektiv. Utdanningen har som målsetting å utdanne «morgendagens barnevernspedagoger» som har kompetanse som praksisfeltet trenger og er et integrert studium på bachelornivå med nasjonale profesjonskrav.

Etter endt utdanning skal studentene være etisk bevisste, reflekterte og samarbeidsorienterte, og skal med utgangspunkt i barnevernets samfunnsmandat møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse. Barnevernsutdanningen ved HINN er praksisnær og kunnskapsbasert og legger vekt på barnevernspedagogens ferdigheter som kvalifiserer for utøvelse av barnevernsfaglige og andre tilnærmede helse-omsorgs- og velferdstjenester.

Stillingen er fast og utgjør 100 %. Arbeidsoppgavene vil primært være tilknyttet bachelorstudiet i barnevern.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

 • arbeide med å organisere, utvikle og gjennomføre studentaktiv og praksisrelevant læringsaktivitet som undervisning, veiledning og vurdering
 • samarbeide med praksisfeltet om studenters læring og om fagutvikling i yrkesfeltet
 • bidra til å videreutvikle utdanningen
 • gjennomføre relevant FoU-arbeid på barnevernfaglige områder
 • løse faglig-administrative oppgaver

Andre oppgaver og funksjoner ved instituttet kan tillegges ved behov.

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeidere som har interesse for undervisning og forskning innenfor fagområdet barn, unge og deres familier i utsatte livssituasjoner.

Det kreves høyere barnevernfaglig relevant utdanning på minimum master- eller hovedfagsnivå. For å komplettere den samlede kompetansen i studiets faggruppe, er grunnutdanning som barnevernspedagog et krav. Videre er det ønskelig med erfaring fra virksomheter hvor kommunikasjon og samhandling er sentral for den faglige oppgaveløsningen. Aktuell arbeidserfaring kan være miljøterapeutisk arbeid med barn, ungdom og familier, sosialpedagogisk arbeid på barn og unges arenaer som skole og fritidsarenaer, og annet beslutnings- og tiltaksarbeid i barnevernrelatert virksomhet. Det vil være et fortrinn med erfaring fra ulike virksomheter, og erfaring og kompetanse i utvikling og bruk av digitale undervisningsverktøy. Det stilles krav til god skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk.

Personlig egnethet:

 • pågangsmot, evne og vilje til å videreutvikle studiet og fagmiljøet
 • god evne til å motivere og inspirere både studenter, kollegaer og samarbeidspartnere
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god formidlingsevne
 • fleksibel og positiv til nye oppgaver
 • god evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • trives med å jobbe selvstendig

For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert vedvitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet, eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå og med en særlig fordypning som er relevant for fagområdet eller disiplinen.

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilinger.

Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Ved vurdering av søkerne vil vitenskapelige kvalifikasjoner, erfaring med utadrettet virksomhet/erfaring fra barnevernfaglig relevant arbeid og undervisningerfaring, fortrinnsvis innen høyere utdanning, erfaring fra FoU-arbeid. Motivasjon for stillingen og personlig egnethet bli vektlagt.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 8 vitenskapelige arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se HINN som arbeidsgiver.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS