Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Professor / førsteamanuensis husdyrfag

Søknadsfrist: 31.12.2019

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet er det ledig en 4-årig 100% midlertidig stilling som professor/førsteamanuensis i husdyrfag. Stillingen er knyttet til Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi og vil være lokalisert på institutt for jordbruksfag på Blæstad. Høgskolen i Innlandet tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering i løpet av 2020 og vi arbeider med å utvikle våre studier for å sikre høy faglig og pedagogisk kvalitet.

Høgskolen i Innlandet

Instituttet for jordbruksfag ligger på Blæstad, rett utenfor Hamar. Her underviser vi i landbruksteknikk, agronomi og økologisk landbruk. Både landbruksteknikk og økologisk landbruk er unike studier i nordisk sammenheng. Økologisk landbruk er et årsstudium som går over 2 år og er nett—og samlingsbasert slik at det passer for alle, også de som er i jobbsituasjon.


Landbruksteknikk og agronomi foregår på campus og det er forventet stor tilstedeværelse av studenter. På campus er det rundt 15 ansatte og 150 studenter.


Instituttet på Blæstad ligger i en faglig klynge sammen med andre aktører i landbruket. Våre studenter er attraktive på jobbmarkedet, og sammen med de ansatte er de med å utvikler nye redskaper og metoder for bruk i landbruket.


Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Vi søker derfor etter en professor/førsteamanuensis som vil være med på laget og bygge opp en bærekraftig utdanning og forskning i husdyrfag ved vårt institutt.

Ansvar og oppgaver

Den som ansettes skal undervise i husdyrfag og veilede studentoppgaver i konvensjonelt og økologisk husdyrhold på bachelornivå.

Utover dette forventes at vedkommende samarbeider med fagmiljøet på fakultetet og bidrar til å søke eksterne FOU-midler.

Vi ønsker at den som ansettes bidrar til at våre studier utvikles digitalt og har et fokus på studentaktive læringsformer.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved institutt for jordbruksfag og deltar aktivt i fagmiljøet.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha:

 • PhD i husdyrfag eller annet relevant fagområde.
 • Pedagogisk kompetanse og formidlingskompetanse som innebærer å være en faglig pådriver, kompetansebygger og nettverksbygger både internt og ved utadrettet virksomhet (mot samfunns- og arbeidsliv).
 • Interesse for digitalisering og utvikling av undervisningsformer.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlig kompetanse

Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom lærere og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes også gode formidlingsevner, samt evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå samt gode evner til å initiere og gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Den som tilsettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter, takle høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas ansettelse i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til instituttleder Morten Tofastrud, epost: [email protected]

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1013 Professor/1011 Førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring. Ved evt ansettelse i lavere stillingskategori vil det brukes stillingskode tilpasset dette benyttes.

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se INN.NO

Søk stillingen