Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolelektor / førstelektor / førsteamanuensis i digitalisering, organisasjon og ledelse

Søknadsfrist: 15.09.2019

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, har ledig en 100% stilling innen fagområdet digitalisering av ledelse, organisasjon og arbeidsliv. Vi ønsker å forsterke og videreutvikle fagområdet, og søker en ny kollega med kunnskap om, og interesse for fagfeltet. Stillingen vil ha hovedarbeidsplass ved studiested Rena.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Kontakt:

  • Instituttleder Organisasjon, ledelse og styring; Jens Petter Madsbu, mobil: 920 52 429 , e-post: [email protected] eller
  • Instituttleder Reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring; Marit Elvsås, mobil: 971 23 903, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

Som faglig ansatt vil dine sentrale arbeidsoppgaver være knyttet til undervisning, forskning og formidling innen temaet digitalisering, knyttet til ulike fagområder som f.eks. ledelse, organisasjonsliv, markedsføring og innovasjon. Arbeidet kan være knyttet til både bevilgningsfinansiert- og eksternfinansiert virksomhet. Vår nye kollega vil løse både faglige og administrative oppgaver knyttet til undervisning og forskning.

Vi søker en medarbeider som viser initiativ til- og utvikler søknader for ekstern finansiering av undervisnings- og forskningsprosjekter. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves minimum mastergrad innen relevant fagområde. Den som tilsettes bør ha erfaring innen både undervisning og forskning. Den som tilsettes må ha kompetanse med basis i samfunnsvitenskapelige fagdisipliner i bred forstand, dette kan f.eks. være kompetanse innen organisasjons- og ledelsesfag, forskningsmetoder, markedsføring, tjenesteinnovasjon, delingsøkonomi eller digitale forretningsmodeller. Det er ønskelig med undervisnings-/ veiledningserfaring på både bachelor-og/eller masternivå. Det er i tillegg ønskelig med erfaring fra arbeidslivet utenfor akademia.

For tilsetting i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen fagområdet, i tillegg til dokumentert relevant praktisk-pedagogiskompetanse på grunnlag av utdanning. Det kreves relevant forskning innenfor fagområdetdet lyses ut for.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er påkrevd, og vår nye kollega må kunne undervise på norsk (eller skandinavisk) og engelsk.

Personlig kompetanse:

Vi ønsker en medarbeider som er faglig interessert, og som ønsker å bidra til å videreutvikle og integrere digitalisering i våre fagområder og studietilbud. Vi ønsker at vår nye kollega skal bidra til å styrke og videreutvikle fagområdene våre i et mer langsiktig perspektiv, og således være en vesentlig bidragsyter i Handelshøgskolens satsning på digitalisering i utdanning- og forskning. Vi søker en kollega som kan omgås studenter, inkludert voksne studenter i arbeid, og kolleger på en god måte, og som vil bidra til et godt samarbeidsklima.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder vil kommunikasjonsferdigheter, evne til selvstendig arbeid, og en utviklingsorientert/løsningsorientert natur vektlegges, i tillegg til god formidlingsevne og evne til å knytte teoretisk kunnskap til praksis.

Det er en forutsetning at den som tilsettes har sin arbeidsplass ved fakultetet og bidrar aktivt i miljøet. Stillingen vil ha hovedarbeidssted Rena, mens arbeidet kan legges til ulike studiesteder.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsbrev
  • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
  • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
  • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
  • Publikasjonsliste
  • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

  • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
  • Stillingen lønnes i stillingskode 1008 høgskolelektor/ 1198 førstelektor/ 1011 førsteamanuensis i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk på stillingen