Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førstemanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleie (Fast)

Søknadsfrist: 15.12.2019

Ønsker du en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling?

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Instiutt for helse- og sykepleievitenskap er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor med snarlig tiltredelse.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen er knyttet til Seksjon for sykepleie, bachelor i sykepleie.

Studiested er Terningen arena, Elverum.

Seksjon for Sykepleie er en av tre seksjoner ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Seksjonen har fagområdet sykepleie i sin studieportefølje og har p.t. ca. 700 studenter og ca. 40 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Studieåret 2019 – 2020 tilbyr seksjonen følgende studier:

Bachelor i sykepleie heltid, studiested ElverumBachelor i sykepleie heltid, studiested KongsvingerBachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Elverum

Kontakt:

 • Instituttleder Liv Skomakerstuen Ødbehr, Tel: 62 43 02 73Mob: 95 90 79 84, e-post:[email protected]
 • Seksjonsleder Frank Martinsen, Tel; 62 43 02 34Mob: 91 82 89 92, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver, inkludert veiledning i øvingsrom og i praksis
 • Videreutvikling av bachelorstudiet
 • Administrative oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av studiene
 • Eksamensarbeid
 • Deltagelse i seksjonens daglige aktivitet
 • Bidra til instituttets forskningsvirksomhet gjennom egen forskning
 • Bidra til å initiere og gjennomføre forskningsprosjekter som kan involvere studentene
 • Fagutvikling og forskning gjennom nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Blant arbeidsoppgavene er oppfølging av studenter i kliniske studier.

Halvparten av studiene er knyttet til praksis, og som følge av dette blir det en del reisevirksomhet.Arbeidsoppgaver i instituttets øvrige utdanninger kan påregnes.Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Doktorgrad, mastergrad eller hovedfag innen helse- og sykepleievitenskap
 • Relefant kompetanse innen psykisk helsearbeid vil bli vektlagt
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller erfaring fra undervisning, studentveiledning og veiledning i øvingsrom
 • Tilfredsstillende IKT-kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid. I tilknytning til ivaretagelse av emne- og studieansvarsoppgaver kreves bruk av læringsplattformen Canvas.
 • Gode språkkunnskaper, herunder mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig

Ønsket erfaring:

 • Oppdatert klinisk kompetanse
 • Erfaring fra undervisning og veiledning
 • Erfaring fra pasientnære fagutviklings- og forskningsprosjekter
 • Erfaring med nettverkssamarbeid

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet, og være ansvarsbevisst, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet, slik som gode samarbeidsevner, evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer, fleksibilitet og selvstendighet vektlegges. Interesse for pedagogisk utvikling er en forutsetning.

Ved rangering av søkerne vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Kvalitet, relevans og omfang av vitenskapelig arbeid, samt vitenskapelig bidrag på konferanser
 • Kunnskap og bred relevant erfaring innen sykepleie og relevante fagområder som psykisk helsearbeid, etikk, kunnskapsbasert praksis
 • Erfaring med undervisning og veiledning av studenter i høyere utdanning
 • Andre dokumenterte kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, for eksempel evne til populærvitenskapelig og annen formidling
 • Mestring av skandinavisk og engelsk språk, muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 førstemanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se HINN som arbeidsgiver

Velkommen som søker!

Søk stillingen