Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / høgskolelektor i samfunnsfag

Søknadsfrist: 18.08.2019

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk - Institutt for pedagogikk og samfunnsfag

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikkStilingen er fast.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Kontakt:

 • Instituttleder Christina Elde Mølstad, Tel: 62 51 72 90, Mob: 411 45 779, e-post: [email protected]

Om stillingen

Ved institutt for pedagogikk og samfunnsfag ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet er det ledig 1 fast 100 % stilling som førsteamanuensis/høgskolelektor i samfunnsfag fra 1. januar 2020.Hvis det ikke melder seg kvalifiserte søkere med kompetanse som førsteamanuensis, kan det være aktuelt å foreta midlertidig tilsetting i inntil 3 år som høgskolelektor, med eventuell fast tilsetting etter ny kompetansevurdering, men uten ny utlysning av stillingen.

Lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk omfatter ettårig praktisk pedagogisk utdanning både som hel- og deltidsstudium, femårig masterutdanning for grunnskolelærere, 3 årig utdanning for barnehagelærere og årsstudiet i samfunnsfag. Faggruppen for samfunnsfag består for tiden av 1 professor, 2 dosenter, 2 førsteamanuenser, 2 førstelektorer og 1 stipendiat. Faggruppen for samfunnsfag omfatter fagene samfunnskunnskap, historie, og geografi.

Sentrale anssvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Ansvar for undervisnings-, veilednings- og vurderingsoppgaver på ulike emner knyttet til grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning og barnehagelærerutdanning.
 • Forsknings og utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde.
 • Faglig- administrative oppgaver.
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige faglig ansatte.
 • Veiledning av studenter

Førsteamanuensen/høgskolelektoren må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, samt organisatoriske endringer. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kompetanse og erfaring

For ansettelse som førsteamanuensis:

 • Minimum norsk doktorgrad på det aktuelle fagområdet, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad innen et av samfunnsfagene, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet på det aktuelle fagområdet.

For ansettelse som høgskolelektor:

 • Fullført hovedfag eller mastergrad i samfunnsfag, geografi eller tilsvarende fag.
 • Relevant erfaring fra skole og/eller lærerutdanning vil bli vektlagt

Det stilles i tillegg krav om god fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig og god IKT og systemkompetanse.

Personlig kompetanse

 • Evne til god, faglig studentkontakt
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter.
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling.
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter.
 • Publikasjonsliste.
 • Inntil10 arbeider til vurdering.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø.
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011/1008 førsteamanuensis/høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

Søk stillingen