Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / høgskolelektor i barnehagepedagogikk

Søknadsfrist: 18.08.2019

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk- Institutt for pedagogikk og samfunnsfag

Om stillingen

Stillingen ligger til Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ved Høgskolen i Innlandet, fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det fra 01.01.2020 ledig et vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/høyskolelektor i pedagogikk frem til 31.12.2023.

Kontakt:

Arbeidsområder for stillingen

Stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til undervisning, veiledning og forskning innenfor barnehage pedagogikk i Fakultetets lærerutdanninger. Undervisning og veiledning av studenter vil kunne påregnes innenfor pedagogikk i barnehagelærer utdanningen og våre regionale etterutdannings programmer.

Kvalifikasjonskrav

Generelle kvalifikasjonskrav

For ansettelse som førsteamanuensis forutsettes doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet. For ansettelse som førstelektor kreves kompetanse i henhold til gjeldende regelverk. I tillegg kreves det dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse og erfaring fra relevante skoleslag. Høgskolen i Innlandet krever at nyansatte i undervisnings- og forskningsstillinger gjennomfører et internt høgskolepedagogisk kurs (15 studiepoeng) dersom søker ikke har tilstrekkelig pedagogisk utdanning.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For stillingen er det særlig ønskelig med kompetanse inn mot høgskolens strategiske satsinger på lærerutdanning, masterutdanning og forskerutdanning i profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Ved ansettelse legges det vekt på undervisningsdyktighet og relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid. Kompetanse innenfor fagområde spesialpedagogikk, veiledning inn om lærerutdanningene og BOA blir særlig vektlagt. Det forventes at den tilsatte deltar aktivt i utviklingen av instituttets og fakultetets studie- og forskningsprofil. For alle stillingene forutsettes det kontorarbeidsplass ved studiested Hamar.

Kompetanse og erfaring

Det er ønskelig med kompetanse som kan bidra til utvikling av det barnehagepedagogiske feltet Det er viktig med bred pedagogisk. Kompetanse men det er også ønskelig å styrke vår kompetanse innen følgende områder perspektiver på barn og barndom i en kompleks tid medvirkning og demokrati, mangfold, likeverd og likestilling pedagogisk ledelse lek helhetlig syn på læring samarbeid hjem barnehage, profesjonsetikk overgang barnehage skole

 • Søkere må ha utdanning på minimum masternivå i barnehage pedagogikk.
 • Søkere må ha utdanning som førskole eller barnehagelærer.
 • Søkere må arbeidserfaring fra arbeid i barnehage det er ønskelig med søkere med erfaring som både pedagogisk leder og styrer. Det blir samlet sett lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for barnehagelærerutdanningen og behov ved instituttet.
 • Ved ansettelse legges det også vekt på undervisningsdyktighet og relevant erfaring fra utviklingsarbeid.
 • Søkere må ha erfaring med undervisning i høyere utdanning.
 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT i undervisningen. Søkere må ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, eller i et annet skandinavisk språk.
 • Søkere må ha god kjennskap til norsk eller skandinaviske barnehage barnehagelærerprofesjonen og norsk, skandinavist utdanningssystem.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

 • Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år og seks måneder i lavere stilling som vedkommende tilfredsstiller kompetansekravene til, forutsatt at vedkommende etter ansettelsesmyndighetens vurdering, har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1010 førsteamanuensis/1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

Søk stillingen