Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i RLE

Søknadsfrist: 24.01.2020

Inntil 100% midlertidig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor/høg-skolelektor i RLE

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Stillingen ligger Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for humanistiske fag. Stilingen er midlertidig, inntil 100 %, for perioden 1.8.2020 - 31.7.2021

Kontakt:

 • Instituttleder Christina Sandhaug, Tel: 62517673, Mob: 99293911, e-post: [email protected]

Ansvar og oppgaver

 • Stillingen er en undervisningsstilling og vil kunne bli tildelt undervisning ved alle høgskolens utdanningsprogrammer hvor fagområdet inngår.
 • Noe av undervisningen vil kunne medføre reiser i distriktet.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav

 • For å bli tilkjent kompetanse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlands doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.
 • For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • For tilsetting som høgskolelektor kreves relevant mastergrad
 • Kompetanse i RLE må ha hovedvekt på relevant fagområde (KRLE, religionsvitenskap, kristendomskunnskap, teologi, filosofi, idéhistorie eller tilsvarende fag), og være relevant for KRLE som lærerutdanningsfag.
 • Det søkes etter kandidater med bred faglig orientering.
 • Erfaring fra norsk barnehage, skoleverk og lærerutdanning, samt erfaring og kompetanse innen det flerkulturelle området vil bli tillagt vekt.
 • Dokumentert praktiskpedagogisk kompetanse på grunnlag av erfaring eller utdanning, jfr. krav i Forskrift om ansettelse og opprykk undervisnings- og forskerstillinger.
 • Generelt god IKT-kompetanse og interesse for digitalisering og nye undervisningformer
 • God framstillingsevne på norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlig kompetanse

 • Fagmiljøets arbeidsform forutsetter tett samarbeid mellom ansatte og fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Gode evner til å kommunisere med og formidle til studenter er en forutsetning.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå og vise engasjement. Gode evner til å kommunisere godt med studenter, kolleger og andre ansatte er også et krav.
 • Den som tilsettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling

Siden dette er en midlertidig stilling skal ikke søkerne vurderes av sakkyndig komité. Søkere som søker stilling som førsteamanuensis, må dokumentere kompetanse for å få ansettelse som førsteamanuensis.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som førsteamanuensis, st.kode 1011/førstelektor, st.kode 1198/høgskolelektor, st.kode 1008 i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se vår hjemmeside inn.no.

Søk stillingen