Stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i naturfag

Søknadsfrist 13. januar 2019

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Høgskolen i Innlandet har over 13 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Det er ledig et 100 % vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i naturfagsdidaktikk for perioden 01.08.2019 - 31.07.2022.

Stillingene er lagt til Institutt for matematikk, naturfag og kroppsøving ved fakultet for lærerutdanning, med hovedtilhørighet til fagmiljøet i naturfag. Tiltredelse 01.08.2019.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • De fleste arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning av studenter i grunnskolelærerutdanningene 1-7 og/eller 5-10
 • Undervisning i fag og fagdidaktikk i barnehagelærerutdanning og i masterstudiet i realfagenes didaktikk, eller i fagdidaktikk i den praktisk pedagogiske utdanningen (PPU) vil også kunne bli aktuelt.
 • Det kan også være aktuelt å undervise på videreutdanning for lærere (KFK-kurs i naturfag) eller å drive etterutdanning av ansatte i barnehage og /eller skole
 • Eksamensarbeid
 • Veiledning av bachelor- og masterstudenter innen naturfagdidaktikk
 • Administrative oppgaver for å ivareta faglig ansvar sammen med faggruppas øvrige vitenskapelig tilsatte
 • Deltakelse i gjennomføring av undervisningsopplegg etter gjeldende studieplaner, og deltakelse i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegg, herunder også etter- og videreutdanning
 • Utviklingsarbeid og skolebasert- og fagdidaktisk forskning innenfor naturfagdidaktikk, rettet inn mot vår kjernevirksomhet, som er barnehage og grunnskole.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kompetanse og erfaring

 • Søkere må ha avlagt doktorgrad eller hovedfag/mastergradseksamen innenfor naturfagdidaktikk eller en annen naturvitenskaplig disiplin
 • Det kreves dokumentert bred faglig kompetanse innen naturvitenskap. Hovedtyngden må være på biologi, men den som ansettes må også kunne undervise i fysikk.
 • Søkere bør ha relevant naturfag­didaktisk kompetanse fra eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • Søkere med doktorgrad innen naturfagdidaktikk vil bli rangert foran søkere uten doktorgrad i naturfagdidaktikk. Søkere uten doktorgrad i fagdidaktikk må kunne dokumentere tilstrekkelige fagdidaktiske kvalifikasjoner.
 • Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse, må forplikte seg til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale med høgskolen.
 • Søkere må ha erfaring fra undervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole eller lærerutdanning
 • Erfaring med veiledning av bachelor- og masterstudenter er ønskelig.
 • Erfaring med å drive skolebasert etterutdanning av lærere er ønskelig
 • Søkere må ha generelt god IKT-kompetanse
 • Den som tar imot stillingen må kjenne norsk skole og beherske et skandinavisk språk godt.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlig kompetanse

 • Søkere bør ha erfaring med varierte undervisningsmåter og ha interesse for å utvikle seg pedagogisk og didaktisk.
 • Søkere bør også ha ønske om å utvikle seg og forske innenfor vår kjernevirksomhet, som er skole og barnehage.
 • Vi søker medarbeidere som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil fungere utfyllende i et fagmiljø i utvikling. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Om søknaden

Søknad og CV registreres elektronisk via lenke i annonseteksten. Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og inntil 5 dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden. Dersom det er flere forfattere til enkelte av de arbeider som er innsendt, må søkerens rolle i arbeidet beskrives.

Dokumentasjon på pedagogisk kompetanse skal vedlegges/ fremkomme av søknaden, herunder:

 • Dokumentasjon på formell pedagogisk utdanning
 • Dokumentasjon på pedagogisk praksis, for eksempel oversikt over undervisnings- /veiledningserfaring, dokumentasjon på arbeid med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner, etc.
 • Refleksjon rundt eget pedagogisk grunnsyn, egen pedagogisk praksis og viktige punkter i egen utvikling

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Høgskolen tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1013 førsteamanuensis, 1198 førstelektor eller 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, som bl.a. gir gode pensjons og forsikringsordninger.
 • Tilrettelegging for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. HINN har som målsetting å øke andelen kvinner i undervisnings- og forskerstillinger. Ved ellers tilnærmet like kvalifikasjoner vil derfor kvinnelige søkere bli foretrukket. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne.

Anmodning om unntak fra offentlighet må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Søk på stillingen