Ledig stilling ved Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i folkehelsevitenskap

Søknadsfrist: 16.12.2019

Om stillingen

Ved Høgskolen i Innlandet er det i perioden 01.08.2020 - 31.12.2022 ledig en 100% stilling innen folkehelsevitenskap. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap. Instituttet har ca 800 studenter og ca 55 ansatte organisert i 3 seksjoner: Seksjon for folkehelse , Seksjon for idrett og kroppsøving (begge studiested Elverum) og Seksjon for helse og treningsfysiologi (studiested Lillehammer).

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Ansvar og opppgaver

Vedkommende som ansettes må kunne undervise i emner som omhandler psykisk helse og livskvalitet i et folkehelseperspektiv, motivasjon og mestring, ulike kommunikasjonsteorier/-teknikker relevante for folkehelsearbeid, vitenskapsteori og metodelære både på bachelor- og masternivå. Søkeren må kunne veilede studenter på bachelor- og masternivå. Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass på Høgskolen og deltar aktivt i fagmiljøet.

Kompetanse og Kvalifikasjoner

Den vi søker må ha relevant utdanningskompetanse innen nevnte folkehelserelaterte tema på doktorgradsnivå eller på mastergradsnivå. Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende etter nærmere avtale.

Arbeidsspråket er norsk. Den som ansettes må ha god fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse

Den som tilsettes må kunne

 • Samarbeide godt med andre, ha evne til initiativ, ha en strukturert arbeidsform og trives med å håndtere flere oppgaver parallelt
 • Ha evne til å skape positivt engasjement blant sine kollegaer og i undervisnings- og veiledningssammenheng blant studenter
 • Ha interesse for digitalisering og nye undervisningsformer
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Ved rangering av søkerne vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Kvalitet, relevans og omfang av forsknings- og utviklingsarbeid.
 • God kjennskap til fagområdene
 • Erfaring med undervisning og veiledning av studenter innen folkehelserelaterte emner på både bachelor- og masternivå
 • Relevant erfaring fra praksisfeltet.
 • Andre dokumenterte kvalifikasjoner relevante for stillingen
 • Mestring av skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.
 • God IKT-kompetanse og bruk av digitale verktøy.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, herunder formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil en sides refleksjon rundt ditt pedagogiske grunnsyn og din egen pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø

Stillingen lønnes i stillingskode 1011/førsteamanuensis, 1198/førstelektor eller 1008/høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se http://www.inn.no/om-hoegskolen/hinn-som-arbeidsgiver

Kontaktinformasjon:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Velkommen som søker!

Søk stillingen