LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor i farmasi (farmakologi)

Søknadsfrist: 04.01.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst. 


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt. 


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du opptatt av farmasi og ønsker å bidra med å videreutvikle vår farmasiutdanning?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, studiested Namsos er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i farmasi (farmakologi) med ønsket oppstart 5.8.2024.

Stillingen er knyttet til biovitenskapelige fagområder, og innebærer undervisnings-, forsknings- og utviklingsarbeid hovedsakelig innen farmakologi, cellebiologi, mikrobiologi, fysiologi og farmakoterapi. Den som ansettes skal bidra med undervisning og utvikling av studieprogrammet Bachelor i farmasi. Avhengig av stillingsinnehavers kompetanse og interesse, kan det også være aktuelt å bidra inn i andre emner i studieprogrammet, for eksempel valgemner som vektlegger innovasjon og innebærer samarbeid med arbeidslivet. I tillegg forventes den ansatte å bidra til undervisning og utvikling av andre studieprogrammer ved fakultetet etter behov. Forskning- og utviklingstid er en integrert del av stillingen. 

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekan. Stillingen er tilknyttet bachelorutdanningen i farmasi, faggruppe Legemidler og legemiddelhåndtering, med kontorsted ved studiested Namsos. 

Ansatte i faggruppen Legemidler og legemiddelhåndtering inngår i den tverrfaglige forskningsgruppa "Legemidler og legemiddelhåndtering". Dersom den som ansettes har førstekompetanse forventes det aktiv deltagelse i forskningssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver tilknyttet Bachelor i farmasi, med hovedvekt på biovitenskapelige fagområder (farmakologi, cellebiologi, mikrobiologi, fysiologi og farmakoterapi) 
 • Emneansvar for ett eller flere emner i studieprogrammet Bachelor i farmasi 
 • Forskning- og utviklingsarbeid, inkludert formidling av dette. Den som ansettes i førstestilling skal bidra i utviklingen og gjennomføring av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidra til å videreutvikle produktive forskningsnettverk med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 
 • Bidra i utviklingen av fagmiljøet ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap sammen med kollegaer 

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor farmasøytisk fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.
 • For ansettelse som universitetslektor kreves master i farmasi/cand.pharm 

Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Relevant kompetanse innen farmasøytisk fagområde (farmakologi) 
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger 
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • Erfaring fra undervisning og veiledning i universitets- og høgskolesektoren 
 • Interesse for pedagogisk utvikling og studentaktive læringsformer 
 • Nettverk og aktivitet innen forskning og/eller utdanning, både nasjonalt og internasjonalt 
 • Ambisjoner om å være en del av forskningsfronten i ditt felt 
 • Evne til formidling, nytenkning og å inspirere studenter og kolleger 
 • Er målrettet og løsningsorientert 
 • Ønsker god studentkontakt og ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt 

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden
 • Flott natur i nærhet til kontorstedet

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist: 04.01.2024.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30197923

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS