LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i samfunnsfag

Søknadsfrist: 17.12.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

 

Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Levanger er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfag. 

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Samfunnsfagseksjonen ved fakultetet har fagpersoner innenfor historie, geografi, statsvitenskap, sosiologi og sosialantropologi. Seksjonen publiserer forskning og deltar aktivt i faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt. 

Som førsteamanuensis/førstelektor vil du undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå, og forske og formidle innenfor relevante fagområder for samfunnsfaget i skole og lærerutdanning. Det forventes også at du interesserer deg for utviklingsarbeid innenfor samfunnsfagdidaktikk og bidrar til å utvikle grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet generelt. 

Stillingen har kontorsted Levanger. Det er viktig at du kan være til stede i samfunnsfagmiljøet her, og bidra til å utvikle dette videre. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder, inkludert digital undervisning. 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå, inkludert praksisoppfølging
 • Forskning innenfor fagområder som er relevante for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen. 
 • Forskningsformidling og nettverksbygging. 
 • Videreutvikling av studieemner og -program. 
 • Innovasjonsarbeid innen undervisning og digitale læringsprosesser. 
 • Fagadministrativt arbeid. 
 • Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentrale ved fakultetet. Det er derfor viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger
 • Fakultetet har profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid som ett av sine prioriterte områder med tillagt fokus på søknad om eksterne midler. Det forutsettes at den som ansettes i førstestilling, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet, sammen med kollegaer.

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor samfunnsvitenskapelige/humanistiske fag som er relevante for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske. Alternativt kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktorgradsarbeid innenfor samfunnsvitenskapelige/humanistiske fag som er relevante for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen. 
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige/humanistiske fag som er relevante for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nord universitet har egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle

 • Nord universitet har et nasjonalt ansvar for lule- og sørsamisk språk og kultur. Det er derfor ønskelig at søkere har interesse for samisk språk og kultur i undervisnings- og forskningssammenheng. 
 • Arbeids- og undervisningsspråk er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse 
 • Det kreves kjennskap til norsk skole og utdanningssystem
 • Det er i tillegg en fordel at den som ansettes har erfaring med nettforelesninger og nettundervisning, siden en del av kursene krever det.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet
 • Didaktisk forskningskompetanse innen fagområder som er relevante for samfunnsfag
 • Publikasjoner de siste fem årene 
 • Publisering av relevant forskning i nasjonale og internasjonale vitenskapelige kanaler
 • Forskning og erfaring med relevans for samfunnsfagets kjerneelementer i LK20. 
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Lærerutdanningfaglig bakgrunn

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder Anne Mette Bjørnvik Rosø, +47 75 05 78 18, anne.m.roso@nord.no
 • Seksjonskoordinator Kaja Skårdal Hegstad, +47 74 02 27 76, kaja.s.hegstad@nord.no

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 17.12.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30070799

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS