LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk

Søknadsfrist: 20.06.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for Lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.


I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i pedagogikk og spesialpedagogikk, samt 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag), utdanningsledelse og grunnskolefag.


Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk har 3.500 studenter og 350 ansatte.


Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling.

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig  faste stillinger som Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for pedagogikk på Lillehammer er det ledig en midlertidig stilling som førsteamanuensis / førstelektor. Stilingen er midlertidig, 100 %, for perioden 1.8.2023 - 31.7.2024.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning på instituttets studietilbud: kompetanse for kvalitet, spesialpedagogikk på ungdomstrinnet og videregående opplæring (nettbasert undervisning). 
 • Bidra til utvikling og gjennomføring av etterutdanningstilbud: kompetanseløftet for inkluderende praksis i skole og barnehage i regi av senter for livslang læring (SeLL)
 •  Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

 Vi søker en medarbeider som skal arbeide med undervisning, veiledning og sensurering samt studieplanlegging. Og som videre skal bidra til faglig utvikling og nettverksbygging utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø.

Tilgjengelige ressurser i fagmiljøet utnyttes etter den enkeltes kompetanse og interesser, men alle må tidvis sette seg inn i nye områder. Alle underviser, veileder og sensurer på alle nivå. Det forventes at den som ansettes går inn i det faglige fellesskapet og bidrar til å ivareta vår studieportefølje med engasjement for kvalitet.

Det forventes at den som ansettes i førstestilling er knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. For samtlige stillingskategorier er det nødvendig at søkeren har omfattende erfaring med PP-tjensten, det spesialpedagogiske feltet og etter- og videreutdanning for lærere.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere til ansettelse for førsteamanuensis/førstelektor åpnes det for tilsetting i lavere stilling. Søkere med kompetanse som kvalifiserer for ansettelse som høgskolelektor ønskes derfor velkommen som søkere.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse

 • Fullført doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagområdet eller kompetanse innenfor fagområdet i henhold til gjeldende regelverk.
 • Mastergrad eller tilsvarende innen spesialpedagogikk eller annet relevant fagområde 
 • Det er nødvendig med kompetanse og erfaring knyttet til digitale muligheter og undervisningsformer 
 • Søkere bør ha relevant pedagogisk kompetanse fra det spesialpedagogiske fagfeltet 

Erfaringskompetanse

 • Erfaring fra undervisning og forskning i høyere utdanning
 • Erfaring fra undervisning på ungdomstrinn og/eller videregående opplæring 
 • Veiledningskompetanse på bachelor og masternivå,
 • Erfaring fra ledelse av forsknings- og/eller utviklingsprosjekt
 • Lang og bred erfaring fra praktisk-pedagogiske virksomheter kreves
 • Ønskelig med erfaring som foreleser/kursholder/faglig formidler

Pedagogisk kompetanse

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse

Personlig kompetanse 

 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet og samarbeid
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • I tillegg ønsker vi søkere med gode evner til å formidle faglige kunnskaper på høyt nivå, samt til å vise engasjement for fagfeltet. Den som ansettes, må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og takle til tider høyt arbeidspress og varierte arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt

IKT

 • Det er ønskelig med kunnskap om pedagogisk bruk av IKT. 
 • Generelt gode IKT-ferdigheter.
 • Interesse for digitalisering og nye undervisningsformer

Språk

 • Søkere må kunne dokumentere god kommunikativ kompetanse i norsk språk.
 • God fremstillingsevne på norsk (skandinavisk språk), skriftlig og muntlig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Om instituttet

Institutt for pedagogikk på Lillehammer har ansvar for studier i pedagogikk og spesialpedagogikk. Etter og videreutdanning er en sentral del av instituttets virksomhet og det tilbys en rekke kurs- og studier, enten i egen regi, gjennom samarbeid med Senter for livslang læring.

 Den forskningsmessige profilen ligger særlig innenfor områdene pedagogikk og spesialpedagogikk ut fra et samfunnsperspektiv.

Instituttet består av 40 ansatte fordelt på to fagområdeene pedagogikk og spesialpedagogikk.

Instituttet har 7 professorer, 11 førstestillinger, 14 høgskolelektorer og 3 stipendiater.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1011 Førsteamanuensis/ 1198 Førstelektor/ 1008 høgskolelektor i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling.
 • publikasjonsliste

Ved søknad til stilling som førsteamanuensis/førstelektor vedlegges også sakkyndig vurdering av førstekompetanse

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden, kan Jobbnorges kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjemaet.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuelt prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Instituttleder Rune Haustatter, epost: Rune.Hausstatter@inn.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS