LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i fagområder relatert til helse- og sykepleievitenskap

Søknadsfrist: 19.02.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Er du lege eller sykepleier og kan tenkte deg spennende oppgaver innen forsking og undervisning?

Om stillingen

Vi har ledig en fast 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor relatert til fagområdene Master i intensiv- operasjon- og kreftsykepleie samt Master i avansert klinisk allmennsykepleie. Stillingen hører til Seksjon for avansert sykepleie og vi har arbeidssted ved Terningen arena i Elverum. Det er ønskelig med tiltredelse 01.08.2024. 

Vi ser etter deg som er lege eller sykepleier og kan tenke deg å bidra med forskning og undervisning i fagområdene nevnt ovenfor. Seksjon for avansert sykepleie er en av tre seksjoner i Institutt for helse- og sykepleievitenskap og ledes av en seksjonsleder.

Seksjonens særpreg er et godt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder. Utdanningen har en sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak. Vi har ca. 100 studenter og ca. 20 ansatte og har flere fagområder i vår studieportefølje.

Ved Institutt for helse og sykepleievitenskap er det etablerte forskningsgrupper i alle tre seksjonene. Forskningsfokus spenner seg fra pasientsikkerhet, oppfølging av menneskers psykiske helse, barn og unges helseutfordringer, palliasjon, - til bruk av VR som pedagogisk metode, elders helse og livssituasjon, helsekommunikasjon og helsekompetanse, traume, pedagogikk og utvikling av sykepleiekompetanse for å nevne noen.

Instituttet for helse og sykepleievitenskap arbeider målrettet med å styrke aktive og robuste forskningsgrupper som har både regional og internasjonal forankring. Videre jobber fagmiljøene i instituttet kontinuerlig med tilrettelegging av utviklingsprosjekter og innovasjon på ulike nivå i samarbeid med spesialist - og kommunehelsetjeneste.

Fakultet helse- og sosialvitenskap har Ph.d-programmet «Helse og velferd». Forskerutdanningen har som mål er å utvikle kunnskap om hvordan helse-, folkehelse-, idrett- og sosialvitenskap varierer over tid, knyttet til akutte og permanente utfordringer i et livsløpsperspektiv.

Høgskolen i Innlandet har et utstrakt samarbeid med Sykehuset Innlandet (SI) både om praksis, fagutvikling og ph.d. i helse og velferd. Kombinerte stillinger med SI er et strategisk satsingsområde for høgskolen. Vi imøteser derfor søkere som ønsker å gå inn i kombinerte stillinger.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • deltakelse i instituttets og fakultetets satsningsområder
 • være bidragsyter i å videreutvikle relevante forskningsgrupper innen instituttets fagområder
 • undervisning og veiledning av studenter på master- og bachelornivå samt sensureringsoppgaver
 • vi ønsker at du kan undervise i naturvitenskapelige emner som blant annet patofysiologi, mikrobiologi og farmakologi
 • videreutvikling av masterprogrammene Master i klinisk sykepleie med spesialisering og Master i klinisk avansert allmennsykepleie 
 • studie- og emneansvar i forbindelse med planlegging og gjennomføring av studieprogram

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

 • du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/førstelektor i relevant fagområde i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • det kreves autorisasjon som lege eller sykepleier
 • det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid

Erfaringskompetanse: 

 • kompetanse innen helserelaterte fagområder er ønskelig

Pedagogisk kompetanse: Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse. 

Personlige egenskaper: 

 • gode samarbeidsevner
 • fleksibilitet og selvstendighet
 • like å jobbe i team
 • interesser for pedagogisk utvikling

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet

Vi tilbyr 

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste
 • inntil 15 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS