LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 28.05.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 7000 studenter og 300 ansatte. Vårt institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier har nå ledig inntil fire faste 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/lektor i rettsvitenskap.

Instituttet består av ca. 35 ansatte og tilbyr bachelorprogrammer i rettsvitenskap og internasjonale studier, et årsstudium i internasjonale studier, samt etter- og videreutdanning i helserett, arbeidsrett og forvaltningsrett. Instituttet leverer også undervisning i filosofiske emner på tvers av fakultetes studieprogrammer. Vår forskning er organisert i tre veletablerte forskningsgrupper innen filosofi, europeiske og globale studier (EUGLOB) og rettsutvikling.

Fagmiljøet i rettsvitenskap består av 12 ansatte og har sitt hovedarbeidssted ved studiested Lillehammer. Fagmiljøet har også undervisningsoppgaver ved studiested Rena. Instituttet har høye ambisjoner og jobber mot etableringen av en mastergrad.

Kontakt:

 • Instituttleder Cathinka Vik, Tel: +47 62 43 05 23, e-post: cathinka.vik@inn.no

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Forsknings- og faglig utviklingsarbeid innen rettsvitenskapelige områder
 • Deltakelse i forskningsgrupper og akkvisisjonsarbeid
 • Planlegging og utvikling av studier, ivaretakelse av fagansvar og gjennomføring av undervisningsoppgaver innen rettsvitenskapelige emner som instituttet tilbyr
 • Studentkontakt

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Vi søker deg som har doktorgrad eller tilsvarende førstekompetanse i rettsvitenskap. Du må ha dokumentert høyt ferdighetsnivå innen et eller flere av de juridiske fagene som tilbys ved instituttet.
 • Søkere som ved søknadsfrist tar doktorgradsutdanning i relevant fagområde jfr. kulepunkt ovenfor, og som er i sluttfasen av PhD, kan vurderes. Ved ansettelse uten ferdigstilt PhD eller tilkjent førstekompetanse, kan det ansettes midlertidig som høgskolelektor med avtalefestet overgang til fast stilling som førsteamanuensis etter godkjent doktorgrad.
 • Dersom det melder seg søkere med professor eller dosentkompetanse vil det være aktuelt med tilsetting i disse stillingskategoriene.
 • Dersom det ikke har vært mulig å få søkere som tilfredsstiller kompetansekravene jf. de tre første punktene ovenfor, kan det foretas midlertidig ansettelse for inntil tre år i høgskolelektorstilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.
 • Det er ønskelig med internasjonale fagfellevurderte publikasjoner. Senere tids arbeider vektlegges.
 • Vi vil primært vektlegge kvalitet i vedlagte akademiske arbeider, undervisningserfaring og administrasjon. Ved vurdering av kvalifikasjoner hensyntas karrierestadium.
 • Søkere må i søknaden redegjøre for hvilke fagområder de kan undervise i. Instituttet vil i sin vurdering ta hensyn til hvilke undervisningsbehov det trenger dekket.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se:

Erfaringskompetanse:

 • Det er ønskelig med erfaring fra undervisning på bachelor- og/eller masternivå.

Pedagogisk kompetanse:

 • Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Språk:

 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk. Søkere må kunne delta i alle typer undervisningsaktiviteter ved ansettelsestidspunkt.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en medarbeider som har interesse for, og ferdigheter, innen undervisning og forskning og som ønsker å bidra til å videreutvikle det rettsvitenskapelige studietilbudet og fagmiljøet ved instituttet i et langsiktig perspektiv. Evne og motivasjon til å drive frem FoU-arbeid, både alene og i samarbeid med andre, er viktig. Vi søker en medarbeider som kan omgås studenter og kolleger på en god måte og som vil bidra til et godt samarbeidsklima. Vi ser gjerne at du har interesse og motivasjon for faglig og administrativ ledelse. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1013 professor/1532 dosent/1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • publikasjonsliste
 • inntil 5 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS