LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker i gruppen Material- og Konstruksjonsmekanikk

Søknadsfrist: 26.06.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Vil du bidra til "teknologi for et bedre samfunn"?

Vi trenger å styrke vårt team og søker en ny kollega som har interesse for å jobbe innen fagområdene materialmekanikk, beregningsmekanikk og programmering.

Om oss:

Forskningsgruppen Material- og konstruksjonsmekanikk jobber på en rekke problemstillinger der materialer og konstruksjoner blir utsatt for store belastninger og hvor det å forstå responsen til disse er viktig. Dette kan eksempelvis være forming av- og krasjoppførsel til bildeler, rørforinger til geotermiske brønner som blir utsatt for rask oppvarming og/eller nedkjøling, eller hybride knutepunker for multi-modulære flytende konstruksjoner. Dette innebærer at vi har solid kompetanse innen materialmekanikk for forskjellige materialklasser, beregningsmekanikk, mekanisk testing og utvikling av spesialisert programvare. Gruppen har en robust og variert prosjektportefølje som inkluderer både direkteoppdrag til industri, innovasjon- og kompetanseprosjekter støttet av nasjonale og europeiske støtteordninger og involvering i langvarige forskningssentre.

Gruppen er en del av avdelingen Materialer og nanoteknologi i SINTEF Industri. Materialteknologi, inkludert nanoteknologi er av avgjørende betydning for å løse de store utfordringene i vårt globale samfunn, og danner grunnlaget for nye forretningsmuligheter i både eksisterende og nytt næringsliv. Avdelingen utvikler generisk materialkunnskap på høyt internasjonalt nivå for et bredt marked. Vi bistår våre kunder med å utvikle nye eller forbedrede produkter basert på vår sterke kompetanse innen strukturelle og funksjonelle materialer. Gjennom kombinasjon med annen relevant kompetanse i SINTEF bidrar vi til utvikling av bærekraftige verdikjeder i kontekst av en sirkulær økonomi.

Arbeidsoppgaver vil være bl.a:

 • Utføring av ikke-lineære styrkeberegninger av materialer og konstruksjoner
 • Utvikling av rammeverk for avanserte styrkeberegninger ved hjelp av kommersielle elementmetodeprogrammer eller in-house programvare
 • Planlegging av forsknings- og utviklingsprosjekter, deriblant utvikling av prosjektsøknader til offentlige støtteordninger

Du vil inngå i prosjektteam på flere prosjekter og vil etter hvert bidra med initiering av nye forskningsprosjekter og få prosjektlederansvar innenfor dine forskningsområder. Arbeidet i SINTEF skjer i nært samarbeid med våre kunder fra både norsk og internasjonal industri. Vi jobber også ofte tett sammen med universiteter og andre forskningsinstitusjoner.

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingen:

 • PhD eller tilsvarende forskererfaring innen materialmekanikk eller konstruksjonsmekanikk
 • Bred erfaring med ikke-lineære beregningsprogrammer som LS-DYNA eller Abaqus
 • Erfaring fra programmering/programvare-utvikling
 • Erfaring fra eksperimentell mekanikk og avanserte målemetoder er fordelaktig
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk. Hvis du ikke behersker norsk forventes det at du lærer språket

Vi ser etter deg som:

 • Har ambisjoner, og møter utfordringer med entusiasme for å videreutvikle din egen profesjonelle kompetansebase.
 • Har energi og kapasitet til å levere resultater og møte kundeforventninger
 • Er relasjons- og samarbeidsorientert med positiv og konstruktiv grunnholdning
 • Er selvstendig, initiativrik, fleksibel og lærevillig
 • Er nøyaktig, strukturert og ryddig

Vi tilbyr:

 • En jobb i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industrien
 • Samarbeid med vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Arbeidssted er Trondheim. Kontakt Forskningsleder Gaute Gruben hvis du har spørsmål om stillingen

in English:

Do you want to contribute to "technology for a better society"?

We are looking for a new colleague that has interest in working within the fields of mechanics of materials, computational mechanics, and programming.

About us:

We work with various problems that involve materials and structures that are exposed to large mechanical loadings, for instance forming and crashworthiness of automotive components, casings for geothermal wells exposed to rapid heating and/or cooling, and hybrid connections for multi-modular floating structures. We have a thourogh competence within mechanics of materials of various material classes, computational mechanics and development of specialized software. The group has a robust and diverse project portfolio for numerous customers varying from that includes both direct industrial projects, innovation and competence building projects supported by national and European public funding bodies, and and involvement in long-term research centres.

The group is part of the Materials and Nanotechnology department at SINTEF Industry. Materials technology, including nanotechnology, is of paramount importance for solving the major challenges in our global society, and forms the basis for new business opportunities in both existing and new businesses. The department develops generic material knowledge at a high international level for a broad market. We assist our customers in developing new or improved products based on our strong expertise in structural and functional materials. Through combination with other relevant expertise in SINTEF, we contribute to the development of sustainable value chains in the context of a circular economy.

Tasks will include:

 • Performing nonlinear strength analyses of materials and structures
 • Development of frameworks for advanced strength calculations using commercial and/or in-house finite element software
 • Planning of research and development projects, including the development of project applications for public funding schemes

You will be part of project teams on several projects and will eventually contribute to the initiation of new research projects and gain project manager responsibility within your research areas. The work at SINTEF takes place in close cooperation with our customers from both Norwegian and international industry. We also often work closely with universities and other research institutions.

Desired competence and experience for the position:

 • PhD or equivalent research experience in mechanics of materials or structural mechanics
 • Broad experience with nonlinear computational programs such as LS-DYNA or Abaqus
 • Experience in programming/software development
 • Experience from experimental mechanics and advanced measurement methods is advantageous
 • Good presentation skills in Norwegian and English. If you do not speak Norwegian, you are expected to learn the language

We look for you who:

 • Has ambitions and is ready to face challenges with enthusiasm in order to further develop your own professional competence base
 • Has the energy and capacity to deliver results and meet customer expectations
 • Is relationship- and collaboration-oriented with a positive and constructive fundamental attitude
 • Takes initiative, is independent, flexible, and eager to learn
 • Is accurate, structured, and tidy

With us you get:

 • A job in one of Europe's leading research institutions, with great societal significance
 • Exciting and independent work tasks in an international, dynamic, and motivating working environment
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization where accountability and initiative are highly appreciated
 • Participation in innovative national and international projects in close cooperation with industry
 • Collaboration with academic staff and students at universities and university colleges
 • Flexible working hours, good pension and insurance schemes, good welfare schemes and competitive pay

The place of work is Trondheim. Contact Research Manager Gaute Gruben if you have any questions about the position.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS