LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker innen Hydrogenteknologi

Søknadsfrist: 03.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

(English below)

Hydrogen og ammoniakk produsert ved hjelp av fornybar kraft forventes å spille en sentral rolle i den grønne omstillingen. SINTEF har et ledende og anerkjent fagmiljø på hydrogenteknologi, er strategisk posisjonert nasjonalt og internasjonalt samt bidrar til å sette forskningsagendaen på området. Vi gjennomfører prosjekter fra grunnleggende forskning, via teknologiutvikling til store demonstrasjonsprosjekter og har et bredt samarbeid med næringslivet innen viktige områder som prosessindustri, maritim industri, landbasert transport, luftfart, kraftproduksjon og bygg & anlegg.

Vil du bidra til å styrke vårt hydrogenteam?Vi søker en ny medarbeider med stort engasjement for å løse de klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Som del av SINTEFs tverrfaglige og solide fagmiljø, vil du ha varierte oppgaver med store muligheter for å utvikle nye og verdiskapende idéer og løsninger. Det er en forventning om at du har høye ambisjoner for personlig og faglig utvikling, noe SINTEF vil legge til rette for.

Dine oppgaver vil blant annet være:

 • FoU knyttet til hydrogen- og ammoniakkteknologi på system- og verdikjede-nivå, inkludert produksjon, prosessering, lagring/transport og sluttbruk.
 • Anskaffelse, utvikling og ledelse av forskningsprosjekter.
 • Dialog med prosjektpartnere, industri og virkemiddelapparat.
 • Rapportering og formidling av prosjektresultater til prosjektpartnere og forskningsmiljøer.

Vi ser følgende kvalifikasjoner som spesielt relevante:

 • Enten doktorgrad eller mastergrad innen kjemi, elektrokjemi, kjemiteknikk, materialteknologi, industriell økonomi, systemdesign, kybernetikk eller tilsvarende.
 • Erfaring innen energisystemer og hydrogenteknologi, samt kunnskap om forskningsbehov og relevante bruksområder.
 • Forståelse av elektrolyse- og brenselcelleteknologi, samt produksjon og bruk av ammoniakk.
 • Kjennskap til laboratoriearbeid, inkludert karakterisering og testing av teknologikomponenter og/eller systemer.
 • Erfaring med teknoøkonomisk modellering og analyse.
 • Erfaring med anvendt forskning, prosjektarbeid og prosjektledelse.

Vi ser spesielt etter deg som:

 • Er iderik, mulighets- og løsningsorientert, og kan omsette kundens behov til gode løsninger
 • Er initiativrik og kan holde tak i flere initiativ samtidig
 • Er analytisk, systematisk og følger prosedyrer og retningslinjer
 • Har evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og utvikle egen faglig kompetansebase
 • Er både selvstendig og samarbeidsorientert, og kan bygge faglige- og profesjonelle nettverk
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, evt. vilje til å lære norsk

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver og kunnskapsrike kolleger i et internasjonalt anerkjent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter gode prestasjoner
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri
 • Samarbeid med ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, bedriftsbarnehage og gode pensjons- og forsikringsordninger

Oppstart: Så snart som mulig.

Arbeidssted: Ved avdeling for Bærekraftig Energiteknologi i SINTEF Industri, Trondheim.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Scientist/ senior scientist within Green hydrogen technology

Hydrogen and ammonia produced from renewables is expected to play a central role in the restructuring of our society towards the green shift and reducing impact on the global climate and environment. SINTEF is strategically positioned and holds a leading position nationally and internationally on hydrogen technology research. We carry out projects ranging from basic research, through technology development to large demonstration projects, and we cooperate closely with industry in important areas, including process industry, maritime industry, land-based transport, aviation, energy production and construction.

Do you wish to join our team on hydrogen technology?

We are looking for a new colleague who is highly motivated for solving today's climate and environmental challenges. As a member of SINTEF's multidisciplinary and scientific environment, your tasks will be varied, and you will have large opportunities to develop new ideas and solutions with implications for business and societal value creation. You are expected to have high ambitions for your personal- and professional development, something SINTEF will facilitate for.

Your tasks will be, among others, the following:

 • R&D on hydrogen- and ammonia technology (production, processing, storage/transportation and end-use) on a system and value-chain level.
 • Research project acquisition, development, and management.
 • Maintaining project partner, industry, and public support relations.
 • Reporting and procurement of research results.

The following qualifications are particularly relevant:

 • A PhD degree or master's degree within chemistry, electrochemistry, industrial economy, chemical engineering, systems engineering, cybernetics, or similar.
 • Experience within energy systems and hydrogen technologies, including knowledge on research needs and relevant end-use.
 • Solid overview and understanding of electrolysis and fuel cell technology, as well as green hydrogen/ammonia production and end-use.
 • An understanding of relevant laboratory work, including characterization and testing of hydrogen components and/or systems.
 • Experience in techno-economic modelling and analysis.
 • Experience with applied science, project work and project management.

We are looking for you who:

 • Have lot of ideas, are oriented towards opportunities and solutions, and can realize the costumers' needs.
 • Takes initiative and can simultaneously manage several initiatives
 • Have analytical skills, are systematic and follow procedures and guidelines
 • Can approach new challenges and further develop your own professional competence base
 • Work independently as well as in a team, and can build and maintain professional and customer networks
 • Have a good grasp of written and spoken Norwegian and English, or being willing to learn Norwegian

We offer:

 • Exciting tasks in an internationally recognized, dynamic and motivating working environment
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry
 • Collaboration with academic staff and students at universities and colleges
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, day care, good pension and insurance schemes.

Start: As soon as possible.

Workplace: Trondheim, Norway.

For further information, contact:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS