Ledig stilling ved SINTEF

Forsker / seniorforsker innen elektrolyseteknologi

Søknadsfrist: 10.04.2019

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

SINTEF Industri, avdeling Metallproduksjon og prosessering har ledige forsker/seniorforsker-stillinger innen elektrolyseteknologi for metallproduksjon og resirkulering av metaller.

Vi søker kandidater med erfaring innenfor elektrokjemi og materialteknologi og spesielt innenfor elektrolyseprosesser for metallproduksjon, elektrokjemisk resirkulering av metaller, saltsmeltekjemi, hydrokjemi og elektroder av karbon og metaller. Modelleringskompetanse og eksperimentell erfaring er en fordel.

Ønsket kompetanse er:

§ PhD eller tilsvarende forskerkompetanse

§ Dokumenterte faglige- og prosjektutviklingsferdigheter (utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse)

§ Faglig nettverk innenfor norsk/europeisk prosessindustri

§ Inneha stor kapasitet og evne å evne å holde tak i flere initiativer samtidig

§ Å kunne omsette industriens behov til løsninger gjennom prosjektledelse og -arbeid

§ Ha god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater.

Vi tilbyr:

§ Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling

§ Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt

§ Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Hvem er vi:

Forskningsgruppen Elektrolyse og høytemperaturmaterialer er en del av avdelingen Materialproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri. Vi utfører primært oppdragsforskning for den norske landbaserte elektrokjemiske prosessindustrien med vekt på energieffektivisering, reduserte klimagassutslipp og bruk av nye materialer/design. Vi er for tiden med i flere EU prosjekter for resirkulering av en lang rekke metaller fra sekundære kilder og bidrar med nye teknologiske løsninger for en bærekraftig europeisk industri med flere europeiske samarbeidspartnere. Gruppen består i dag av femten personer og vi jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF og NTNU for å løse forskningsoppgaver innenfor våre fagfelt.

Arbeidssted: Trondheim

Kontaktpersoner:

In English:

Would you like to contribute to sustainable solutions for the future industry?

SINTEF Industry, Department of Metal Production and Processing, has available researcher / senior researcher positions in electrolysis technology for metal production and recycling processes for metals.

We apply for candidates with experience in areas within electrochemistry and materials technology and special within electrolysis processes for metal production, electrochemical recycling of metals, molten salt chemistry, hydrochemistry and electrodes of carbon and metals. Modelling competence and experimental experiences is beneficial.

The desired skills are:

§ PhD or equivalent research competence

§ Documented academic and project development skills (preparation of project applications and project management)

§ Professional networks within the norwegian/european process industry

§ Have the ability to work on several initiatives at the same time

§ To translate the industry's needs into solutions through project management and work

§ Have good language skills in Norwegian and English, both written and oral

We want to hear from interested and motivated candidates as soon as possible.

We offer:

§ Exciting and independent work tasks in an international professional environment that is in growth and development

§ Great opportunities for professional and personal development in an organization where responsibility and initiative are set high

§ Flexible working hours, good pension, insurance and well fare schemes and competitive salary

Who we are:

The research group Electrolysis and high temperature materials is part of Dep. Materials production and processing at SINTEF Industry. Our primary research field is within Norwegian electrochemical industry with energy efficiency, reduction of climate gases emissions and usages of new materials and designs for new processes. We participate in several EU projects for recycling of several metals from secondary sources and new technological solutions for a sustainable European industry with several European partners.

Our group consists of 15 peoples and we co-operate with other research groups at SINTEF and NTNU to solve our research topics.

Workplace: Trondheim

Søk på stillingen / Apply for position