Ledig stilling ved SINTEF

Forsker / seniorforsker - Modellering og algoritmeutvikling

Søknadsfrist: 15.02.2020

An English Version of the job advertisement can be found below.

Vil du være med å utvikle fremtidens brønn- og boreteknologier?

Avdeling Petroleum ved SINTEF Industri ønsker nå å styrke faglaget Boring&Brønn med nye medarbeidere. I tillegg til at vi utvikler løsninger for olje- og gassindustrien har faglaget også forskningsprosjekter innenfor CO2-lagring og geotermisk energi der brønnintegritet er avgjørende for å etablere sikre og effektive løsninger. Faglaget leder etablering av en større norsk infrastruktur for forskning på brønnplugging (Norwegian P&A laboratories), nylig bevilget av Forskningsrådet.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som tilbyr høy kompetanse innen materialvitenskap, bioteknologi, anvendt kjemi og petroleumsteknologi. Vi arbeider tett mot den internasjonale industrien innen olje og gass, miljøvennlig energi og prosessindustri.

Faglaget Boring&Brønn

I våre prosjekter innenfor modellering og programvareutvikling har vi særlig tett samarbeid med leverandørindustri og operatørselskap der vi utvikler algoritmer for sikker og effektiv boring basert på sanntids tolkning og utnyttelse av digitaliserte måledata. Faglaget kombinerer grunnleggende fysikkforståelse (strømning og termodynamikk) med robuste numerisk løsningsmetoder der også hybrid modellering og analyse, inkludert maskinlæring, tas i bruk.

Vi ønsker oss forskere/seniorforskere som holder et høyt faglig nivå, og som kan initiere og lede forskningsprosjekter innenfor sitt fagfelt.

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingene er:

◾ Formell kompetanse på PhD eller Master-nivå innen fysikk, anvendt matematikk, materialteknologi, datavitenskap eller andre relevante fagområder

◾ For stilling 1: Kompetanse/erfaring innen programmering og utvikling av numeriske verktøy, maskinlæring og data prosesseringsteknikker

◾ Faglig dyktig

◾ Har interesse for og gjerne erfaring fra petroleumsindustrien

◾ Erfaring med anvendt forskning

◾ Erfaring fra prosjektarbeid

◾ Godt faglig og industrielt nettverk

Personlige egenskaper:

◾ Gode samarbeidsevner

◾ God gjennomføringsevne og leveranseorientert

◾ Engasjert, nysgjerrig og ambisiøs

◾ Selvstendig, fleksibel og lærevillig

◾ Nøyaktig, strukturert og ryddig

◾ Generøs – deler og gjør andre gode

◾ God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

◾ Blir motivert av muligheten til å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

◾ Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling

◾ Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt

◾ Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Synes du dette virker spennende og vil høre mer? Ta gjerne kontakt.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 15. februar 2020.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

ENGLISH

Will you join in developing the well and drilling technologies for the future ?

SINTEF Industry is looking for strengthening the Drilling&Well team of the Petroleum Department with new employees. In addition to the development of solutions for the oil-and gas industry, the team also carries out research within CO2-storage and geothermal energy where well integrity is crucial for establishing safe and efficient solutions. The team is leading the establishment of a major Norwegian infrastructure for research on plugging and abandonment of wells (Norwegian P&A Laboratories), recently granted by the Research Council.

The Drilling&Well team possesses particularly strong competences within the modelling of downhole flow and process conditions and the characterisation of drilling fluid performance and properties of well materials. These competences are essential for being able to reduce costs and to implement solutions for drilling automation andplugging and abandonment of wells.

For our projects within modelling and software development we work closely with vendors and operators, where we develop algorithms for safe and efficient drilling based on real-time interpretation and utilisation of digitized measurements. The team combines fundamental principles of physics (fluid flow and thermodynamics) with robust numerical methods where also hybrid modelling and analysis, are applied.

We are seeking scientists/senior scientists at a high professional level, able to initiate and manage research projects within their professional area.

Requested competence and experience for the position:

 • Formal competence at PhD or MSc levels within physics, applied mathematics, material science, data science or other relevant subjects
 • Competence /experience within programming and the development of numerical tools, machine learning and data processing
 • High professional level
 • Interest in and favourably relevant experience from the petroleum industry
 • Experience with applied research
 • Experience from project work
 • Possesses good network relations with professionals and with industry

Personal skills

 • Good skills on cooperation
 • Ability to maintain progress and deliver
 • Engaged, curious and ambitious
 • Self-propelled, flexible and able to learn
 • Accurate and structured
 • Generous – shares and able to elevate colleagues` performance
 • Good communication skills, orally and in written
 • Motivated by the possibility to develop technology for a better society

We offer:

 • Exciting and independent work tasks in an international environment in continuous development
 • Great possibilities for professional and personal development in an organisation where responsibility and initiative are highly appreciated
 • Flexible working time, proper pension and insurance arrangements, attractive welfare programs and competitive salary

Are attracted by this and wants to get more information? Please take contact!

We want to hear from candidates as soon as possible.

Short CV and transcript to be sent within 15 Febr 2020.

Apply for position