Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker i prosjektet BEAMER

Søknadsfrist: 05.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Om stillingen

Stilling som forsker (SKO 1109) i prosjektet BEAMER, tilrettelagte tjenester for å styrke samarbeid, livsstilsendringer og etterlevelse av behandling.

Ved Avdeling for FolkehelsevitenskapInstitutt for helse og samfunnDet medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo er det ledig 100% stilling som forsker, SKO 1109 (med PhD) for en periode på 3 år.

Stillingen er tilknyttet prosjektet «BEAMER: BEhavioral and Adherence Model for improving quality, health outcomes and cost-Effectiveness of healthcaRe") og forskergruppen Digitalisering og samhandling ved Universitetet i Oslo. BEAMER er et forsknings– og innovasjonsprosjekt, finansiert av EU’s Innovation Health Inititative, og organisert som et "Public-Private Partnership". UiO er en av 28 partnere i BEAMER som ledes av Universidad Politécnica de Madrid (UPM) og Pfizer Limited (Pfizer). Se www.beamerproject.eu for mer informasjon.

I BEAMER utvikler og tester vi en modell med faktorer som har betydning for livsstilsendring og etterlevelse av behandling, og styrke samarbeid mellom helsepersonell og pasienter ved å bidra til økt forståelse, og stimulere til gode valg. Målet er å styrke kvalitet og resultater av helsehjelp som bedrer den enkeltes livskvalitet og letter tilgang til bærekraftige helsetjenester. UiO har som partner i prosjektet spesielt ansvar for utprøvingsaktivitetene og validering av modellen. Forskerens arbeid vil inngå som en del av BEAMER prosjektets aktiviteter der den som ansettes i stillingen vil ha spesielt ansvar for organisering og oppfølging av utprøving, samt analyser som avveier modellens nytte, funksjonalitet, sikkerhet, relevans og tillit, og bidra til bærekraftig videreføring av prosjektresultatene.

Institutt for helse og samfunn driver forskning og utdanning av relevans for utvikling av helsetjenester både nasjonalt og globalt. Den aktuelle stillingen er forankret i Avdeling for folkehelsevitenskap. Avdelingen har en tverrfaglig profil og retter seg særlig mot digitale løsninger, innovasjon og velferdsteknologi som sikrer god tilgjengelighet til helsetjenester, velvære, læring og verdighet for alle, samt klinisk forskning til eldre og kronisk syke, og helsetjenesteforskning med fokus på tjeneste- og kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Avdelingen har ansvar for masterprogrammet i Folkehelsevitenskap og epidemiologi, huser Uio:eColab, Forskningssenter for habilitering- og rehabiliteringstjenester (CHARM) og Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).

Du kan lese mer om Avdeling for folkehelsevitenskap her.

Tiltredelse så snart som mulig, pr 01.11.2023.

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må ha helsefaglig doktorgrad og gjennomført post doc med relevant forskningserfaring
 • Erfaring med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og innsikt i avanserte analyse- og visualiseringsteknikker for å støtte kunnskapsbaserte beslutninger om livsstilsendringer eller etterlevelse av behandling
 • Søker må ha erfaring fra og interesse for å lede tverrfaglig samarbeid
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig både på engelsk og norsk 
 • Selvstendighet og god arbeidskapasitet

Personlige egenskaper

 • Analytiske evner, faglige og personlige forutsetninger og motivasjon for å gjennomføre prosjektet vil vektlegges
 • Selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst med god evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og målrettet i prosjekt og team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter samt miljøskapende evner vil bli vektlagt
 • Erfaring fra forsknings- eller prosjektarbeid er nødvendig, sammen med evne og lyst til å arbeide som del av et tverrfaglig team med internasjonalt samarbeid
 • Selvstendighet og god arbeidskapasitet, samt resultatorientering og gjennomføringsevne er nødvendig

Annet:

 • Det forventes aktiv deltakelse i prosjektet og det må det forventes noe reising for deltakelse i nettverk av betydning for BEAMER’s forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Det forventes høy kvalitet på forskning og publisering i fagfellevurderte internasjonale kanaler.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 635 400 til kr 759 100 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109)
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen og beskrivelse av egen forskningserfaring)
 • CV (utdanning, arbeids- og forskningserfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner) 
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Referanser (liste med 2-3 personer med navn, tittel, e-post og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

I rangeringen av kompetente søkere vurderes hele bredden av kvalifikasjoner.

Det benyttes intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Vennligst se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Anne Moen, tlf: +47 909 71 904, e-post: anne.moen@medisin.uio.no
 • Personalrådgiver Susan Rockwell (ved spm om elektronisk søknad), e-post: susan.rockwell@medisin.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS