Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forsker i naturmangfold (Naturhistorisk museum)

Søknadsfrist: 27.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasinet på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitetet i Oslo. Museet har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo, er det ledig en 50 % midlertidig stilling som forsker, tilknyttet prosjektet ‘Natur i Norge’, fra d.d. ut 2022. Stillingen er knyttet til museets forskningsgruppe for Geo-økologi (GEco). GEco er en av åtte forskningsgrupper ved museets forskningsseksjon. Seksjonen har ansvar for museets naturvitenskapelige samlinger, for undervisning, veiledning, formidlingsvirksomhet, grunnforskning og anvendt forskning innenfor de fagområdene museet dekker. Kjerneelementet i gruppas forskning er modellering av naturmangfoldmønstre (i videste forstand), på ulike skalaer i rom og tid. Virksomheten i gruppa spenner fra beskrivelse og kartlegging av naturtyper til analyse av sammenhenger mellom arters utbredelse og miljøfaktorer, populasjonsbiologisk modellering og utvikling av biostatistiske modeller. Gruppa har ansvar for utvikling av ‘Natur i Norge’ (NiN), Artsdatabankens system for typeinndeling og beskrivelse av natur. Til dataanalyse og dokumentasjon av NiN-systemets marine komponenter søker vi nå etter en forsker (marinøkolog) med god kunnskap om NiN-systemet og dokumentert kompetanse innenfor statistisk analyse av multivariate data.

Mer om stillingen

Den som blir tilsatt i stillingen skal først og fremst fylle GEco-gruppas behov for kompetanse og kapasitet innenfor (i) multivariat statistisk analyse av artssammensetnings- og miljødata, og (ii) marine økosystemer. Analyseoppgavene vil i 2020 kunne bestå i analyse av datasett som dokumenterer variasjon i bestandsstruktur og artssammensetning i skogsmark, men vil hovedsakelig bestå i analyse av generaliserte artslistedatasett som understøtter typeinndelingen i ‘Natur i Norge’.

Utover i tilsettingsperioden vil det gradvis skje en forskyvning av arbeidsmengden over mot dokumentasjon av marine elementer (naturtyper og variabler) i neste versjon 3.0 av NiN, som etter planen skal ferdigstilles i løpet av 2022.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss en person som har følgende kvalifikasjoner:

 • dokumentert kompetanse innenfor multivariat statistisk analyse av økologiske data
 • god kompetanse på koding i R
 • brei marinøkologisk kompetanse ervervet gjennom feltarbeid i norske farvann, inkludert artskunnskap om marine bunndyr
 • inngående kjennskap til ‘Natur i Norge’ (NiN)
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, både på norsk og engelsk

Søkere til stillingen må ha doktorgrad eller tilsvarende i biologi, med spesialisering innenfor marin økologi. Søkere må dokumentere interesse for og kompetanse innen multivariat dataanalyse. Inngående kunnskap om norske marine økosystemer, og om NiN-systemet, er en forutsetning. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med kolleger, og forutsetter evne til og interesse for å jobbe i et dynamisk, samarbeidsorientert forskningsmiljø. Det forutsettes dokumenterbar vitenskapelig publiseringsaktivitet (artikler, rapporter etc.).

Ved vurdering av søkerne til stillingen vil hovedvekten bli lagt på bredden og dybden i relevant kunnskap og erfaring. Den endelige rangeringen vil bli gjort på grunnlag av en totalvurdering av kvalifikasjoner, personlige egenskaper og egnethet for stillingen. Gode samarbeidsevner, men også evne til selvstendig arbeid, vil bli trukket inn i denne vurderingen.

For nærmere opplysninger om NHM og om GEco-gruppa vises det til museets hjemmesider: http://www.nhm.uio.no/

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 552 800 til kr 627 700 avhengig av kompetanse, i stilling som forsker (stillingskode 1109)
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (på norsk eller engelsk)
 • CV (Informasjon om utdanning; tidligere stillinger; vitenskapelig, faglig og pedagogisk virksomhet samt administrativ erfaring)
 • publikasjonsliste
 • kontaktinformasjon på 2 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Rune Halvorsen, Professor og leder av NiN-prosjektet, tlf.: +47 95477287
 • Olav Skarpaas, Professor, tlf.: +47 99294394

Spørsmål om rekrutteringssystemet kan rettes til HR-rådgiver Thomas Brånå, [email protected]

Søk på stillingen