LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Forsker miljøeffekter av fornybar energi

Søknadsfrist: 31.08.2022

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som ble grunnlagt i 1988. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen. Vi har forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland og en avlsstasjon for fjellrev på Oppdal. Våre aktiviteter dekker både forskning, overvåking og konsulenttjenester.

Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), avdeling for terrestrisk økologi, er det ledig en fast stilling som forsker. Stillingen er knyttet opp mot effekten av fornybar energiutvikling på natur og miljø, men andre arbeidsoppgaver kan også være aktuelle. Personen som ansettes vil styrke avdelingens kompetanse og kapasitet innen dette fagområdet.

Informasjon om NINA og avdeling for terrestrisk økologi

NINA er Norges ledende forskningsmiljø for anvendt økologi med vekt på interaksjoner mellom samfunn, natur og miljø og biodiversitet. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 300 ansatte. NINAs ekspertise dekker fagområder som genetikk, arter, bestander, økosystemer og landskap i terrestriske, akvatiske og marine områder.

Ved avdeling for terrestrisk økologi er vi ca. 40 ansatte. Avdelingens primære finansieringskilder er offentlig forvaltning, industri, forskningsråd og internasjonale kilder inkludert EU-prosjekter.

Om stillingen

Interessen for å bygge ut fornybar energi er økende. Dette gjelder spesielt vindkraft på land og hav, og er noe som påvirker natur og miljø. En økende utbygging av vindkraftanlegg og tilhørende kraftlinjer påvirker biodiversitet, inkludert fugl, og landskapet og dets økosystemfunksjoner som helhet. For at denne utbyggingen skal være bærekraftig er det behov for mer kunnskap om både prosjektspesifikke og kumulative effekter på fugl og miljøet generelt. Dette inkluderer utvikling av verktøy for å vurdere samlede effekter, samt kompenserende tiltak.

NINA, avdeling for terrestrisk økologi, ønsker å styrke sin forskningskompetanse innen miljøeffekter av fornybar energi.

Stillingen vil styrke pågående forskning på miljøeffekter av land- og havbasert vindkraft og kraftlinjer. Vi er på utkikk etter en forsker som har erfaring med å jobbe i et tverrfaglig team.

Stillingens oppgaver vil være å ta del i alle aspekter av fornybarporteføljen, fra prosjektakkvisisjon, datainnsamling, analyser, statistisk modellering og skriving av vitenskapelige artikler samt kommunikasjon til interessenter. Forskningen kan inkludere sammenstilling av kunnskap, analyser av data fra fugleradar for å se på unnvikelseseffekter og beregne kollisjonsrisiko for fugl, kartlegging av biodiversitet og økosystemfunksjoner til bruk for optimal plassering av vindkraftanlegg og beregning av anleggenes innvirkning på miljø gjennom dets levetid. Forskningsresultatene skal formidles til vitenskapelige journaler og interessenter («stakeholders») i vindkraftbransjen, energi- og miljømyndighetene og allmennheten.

Personen som ansettes må kunne jobbe med alle aspekter av vindkraft, fra konsekvensanalyser til forskning finansiert gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter. Den som ansettes må aktivt bidra til å utvikle, implementere og rapportere resultater fra prosjekter. Dette inkluderer søknadsskriving, akkvisisjon og markedsføring. Arbeidet innebærer også kontakt med kunder og interessenter.

For stillingen kreves kompetanse på PhD-nivå. Kandidater med gode analytiske egenskaper, interesse i fagområdet, evne til strategisk tenking og erfaring med å jobbe i flerfaglige team vil foretrekkes. I tillegg til forskningserfaring vil erfaring med administrasjon, prosjektrelatert forskning og erfaring med konsulentbransjen telle positivt. Det kreves at kandidatene kan uttrykke seg godt på engelsk og gjerne også norsk, og gode kommunikasjonsferdigheter vektlegges.

Kvalifikasjoner

Nødvendige seleksjonskriterier

Vi ser etter en motivert kandidat som skal jobbe sammen med oss på temaene beskrevet over.

Den som ansettes bør dekke alle eller de fleste av kvalifikasjonene listet under:

• Fullført en norsk eller internasjonal doktorgrad (PhD) med direkte relevans til stillingsbeskrivelsen. Det må redegjøres for eventuelle avbrekk i utdannelse eller jobb-karriere

• Sterk analytisk og kvantitativ kompetanse, inkludert romlig modellering

• Erfaring med formidling av forskningsresultater for brukere inkludert industri og myndigheter

• Erfaring med problemstillinger rettet mot interaksjoner mellom menneskelige aktiviteter og fugl (gjerne sjøfugl)

• Kompetanse på bruk av statistikkprogrammet r er en fordel

• Erfaring med vitenskapelig publisering og popularisering av forskningsresultater

• Behersker engelsk både muntlig og skriftlig

• Evne til å jobbe med anvendt forskning i tverrfaglige team

Foretrukne seleksjonskriterier

• Erfaring med problemstillinger knyttet opp mot fornybar energiutvikling, spesielt land- og havbasert vind og/eller kraftlinjer

• Kjennskap til geografiske informasjonssystemer (f. eks. ArcGIS, QGIS) og modellering

• Erfaring med kartlegging av økosystemtjenester

• Erfaring med modellering av adferd knyttet til forflytninger (movement behaviour)

• Erfaring med «life cycle assessments» for biodiversitet

• Kjennskap til fugl, gjerne sjøfugl

Vi tilbyr

• En arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• Lønn etter kvalifikasjoner

• Fleksitidsordning

• God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• Et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Stillingen er plassert ved NINAs Trondheimskontor, men korte opphold ved våre andre kontorer må kunne forventes. NINAs policy er at staben skal representere sammensetningen i befolkningen på best mulig måte. NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Startdato kan avhenge av kandidatens oppsigelsestid, men ansettelsesforholdet forventes å starte en gang høst/vinter 2022, men senest 01.01.2023. Dette avtales mellom den valgte kandidaten og NINA.

Om søknaden

Søknaden og tilhørende informasjon skal skrives på engelsk og inneholde:

• Et 1-2 siders notat der kandidaten beskriver sin motivasjon for å søke, besvarer spørsmålene som er stilt i utlysningen og beskriver relevansen av egen forskning for stillingen.

• CV med liste over utdannelse, arbeidserfaring og publikasjonsliste.

• De 2-3 mest relevante publikasjonene (upubliserte manuskripter kan inkluderes) som har relevans for at vi skal kunne evaluere dine kvalifikasjoner. Legg gjerne ved en link i stedet for pdf’er.

• Kontaktdetaljer (tilhørighet og stilling, telefon og e-post) til 3 referanser.

Søknad sendes på e-post til [email protected], og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste.

Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

Henvendelser kan gjøres til:

Søknadsfrist er 31.8.2022

Evaluering av søknader

Søknadene vil kun evalueres på bakgrunn av informasjon tilgjengelig på søknadstidspunktet. Du er selv ansvarlig for å sikre at søknaden beskriver hvordan dine kvalifikasjoner og erfaring passer med kriteriene som er gitt i utlysningen.

Publikasjoner og annet vitenskapelig arbeid må følge i søknaden. Fellesarbeider tas med i betraktningen, men beskriv din egen innsats om den er vanskelig å bedømme ut ifra publikasjonen.

I vår evaluering av kandidatene vil vi legge vekt på utdanning, erfaring/kvalifikasjoner og personlighet; f. eks. • Egen motivasjon, entusiasme og dedikasjon• Motivasjon til å løse miljøproblemer og bærekraft• Ambisiøs og målrettet• Lagspiller/teamarbeid• Kommunikasjonsevner

Evalueringen av søkerne vil skje med basis i søknaden og vedlagt materiell, inkludert publikasjoner og tidligere erfaring med fagområdene beskrevet i utlysningen. Aktuelle kandidater vil kalles inn til intervju der det også vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som komiteen vurderer relevant for stillingen.

Powered by Labrador CMS