LEDIG STILLING VED NINA

Forsker - Insektøkologi

Søknadsfrist: 28.04.2024

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA ble etablert i 1988, og har i dag over 330 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU på Gløshaugen, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA Sæterfjellet avlsstasjon for fjellrev på Oppdal, og forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering. 

Vårt overordna mål er at vi skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling ved å levere forskningsbasert og aktuell kunnskap om naturmangfold, klima og samfunn. 

NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger, og vi har et verdigrunnlag basert på kvalitet, integritet, lagånd, og entusiasme. 

Du kan lese mer om NINA her 

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Vil du bidra til å øke kunnskapen om insekter i Norge? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. 

Om avdelingen

Stillingen legges til avdeling for Terrestrisk naturmangfold, og vil ha arbeidssted i Trondheim. Tverrfaglige tilnærminger til utfordringer og løsninger rundt forvaltning av naturmangfold er et sentralt tema på avdelingen. Vi overvåker og forsker på naturmangfold på land, med spesiell kunnskap om blant annet insekter og vegetasjon, jord og jordøkologi, småvilt, genetisk mangfold, trua og fremmede arter, naturrestaurering, naturregnskap og gjennomgripende samfunnsendringer. Vi sammenstiller kunnskap om naturen, naturmangfold og klima og utvikler verktøy som forvaltning og næringsliv trenger for gode beslutninger om bruk, vern og restaurering av natur. 

Forskere ved avdelingen har i mange år jobbet med ulike temaer knyttet til insektøkologi og pollineringsøkologi. Vi driver flere store overvåkingsprosjekter og har en teknikerstab med entomologer som støtter forskningen og opprettholder god artskunnskap. Vi har egne laboratorier for mikroskopering og preparering av prøver, jord- og vannkjemiske analyser og radioaktivt materiale, samt tilgang til blant annet genetikklaboratorier. 

Om stillingen

Vi lyser ut en fast stilling som forsker innen insektøkologi, med fokus på skandinavisk entomologi/økologi og analysering av trender og mønstre i store datasett med stor geografisk bredde. Forskeren skal jobbe opp mot forvaltningsrettede problemstillinger, men også bidra til vitenskapelig publisering basert på eksisterende datasett fra våre pågående overvåkingsprogrammer. I dette arbeidet er det nødvendig med god kjennskap til skandinavisk insektfauna, statistiske analyser og skriving av artikler. Forskeren kan også bidra i arbeidet med FAIR-publisering av data. Det er videre behov for å bistå i koordinering, administrering og dataflyt i større overvåkingsprosjekter, samt kontakt opp mot miljøforvaltning og andre oppdragsgivere. Forskeren skal også kunne utvikle nye prosjekter og bidra til å opprettholde NINAs artskunnskap innen skandinavisk entomologi. Det kan potensielt bli aktuelt å jobbe inn mot prosjekter knyttet til trua og fremmede arter. 

Minimumskrav til stillingen:

• PhD eller tilsvarende innen terrestrisk økologi

• God kompetanse innen analyse av tidsserier og romlig utbredelse, samt anvendt statistikk

• Inngående kunnskap knyttet til insekter og økosystemer i Skandinavia

• Gode samarbeidsegenskaper og evne til å jobbe i team

• Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, svensk eller dansk, samt engelsk

I tillegg er det ønskelig med:

• Interesse for artskunnskap og gjerne arbeid med fremmede insekter

• Erfaring med å håndtere og visualisere store datamengder

• Gode programmeringskunnskaper i R og dokumentasjon av arbeidsflyt

• Erfaring med databaser

• Gode prosjektlederegenskaper

• Erfaring med kunnskapsformidling

NINA tilbyr:

• en arbeidsplass i ett av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Arbeidsspråket i NINA er norsk, og det gis mulighet for språklig opplæring.

Spørsmål knyttet til utlysningen og stillingen kan gjøres til:

  • Ass. forskningssjef Jørgen Rosvold, tlf.: +47 952 79 789

Søknadsfrist er 28. april 2024 

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Jørgen Rosvold, Assisterende forskningssjef, +47 952 79 789, jorgen.rosvold@nina.no
Powered by Labrador CMS