Havforskningsinstituttet har en ledig spennende stilling!

Forsker 1109 / 1110 - Forskningsgruppen Pelagisk fisk

Søknadsfrist: 12.02.2020

Forskerstilling for statistiker, matematiker eller kvantitativ biolog med fokus på bestandsberegninger av pelagisk fisk

Bli kjent med Havforskningsinstituttet

Om stillingen

I forskningsgruppen Pelagisk fisk ved Havforskningsinstituttet i Bergen er det nå ledig en fast stilling for en forsker som skal jobbe med våre utfordringer på bestandsberegninger av pelagisk fisk i nordøstlige deler av Atlanterhavet.

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.


Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

Pelagiske fiskebestander som makrellstørje, makrell, kolmule, norsk vårgytende sild, nordsjøsild, brisling og lodde utgjør svært viktige kommersielle ressurser i de nordøstlige delene av Atlanterhavet. Dette er bestander som stimer i de åpne vannmasser, som vandrer mye gjennom året, som til dels konkurrerer om mattilgang og habitat, og som høstes i flere lands økonomiske soner. Deres utbredelse og vandringer endrer seg med bestandsstørrelse, aldersstruktur og klima, noe som gir utfordringer for bestandsvurdering, rådgivning og forvaltningen av disse bestandene.

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Forskning og generell metodeutvikling for å forbedre våre bestandsberegninger og redusere usikkerheten i vår rådgivning.
 • Forskning på inngangsdata til bestandsberegningene, slik som tidsserier fra fiskeriene, akustiske tokt, tråltokt og merkeeksperimenter, med et mål om å redusere systematiske feil og usikkerhet relatert til variasjoner i vandring og utbredelse av bestandene i tid og rom.
 • Forskning på populasjonsdynamikk, herunder arbeid for å forstå svingninger i naturlig dødelighet, rekruttering og produksjon.
 • Evaluering av forvaltningsstrategier.

Forskeren vil også ta del i:

 • Overvåkning av bestandene gjennom prøvetaking av fiskeriene og forskningstokt, herunder arbeid med forbedring av sampling og toktutforming, og videre kvalitetssikring av data.
 • Årlige arbeidsgrupper som gjennomfører bestandsvurderingene og andre relevante møter i ICES (det internasjonale havforskningsrådet).
 • Generelt rådgivningsarbeid, herunder kommunikasjon med næring, nasjonale og internasjonale fiskerimyndigheter.

Kvalifikasjoner

Til stillingen søker vi en person med utdanning på PhD-nivå innen statistikk, matematikk eller kvantitativ biologi, med høy interesse for og fortrinnsvis med erfaring fra arbeid med populasjonsdynamikk og bestandsberegningsmodeller i bruk på fiskebestander. Vi håper på kandidater som vil finne det spennende å utvikle sin karriere innenfor dette kombinerte feltet av forskning og rådgivning, der arbeidet og resultatene får direkte praktiske konsekvenser for gjennomføringen av fiskeriene på kommersielt viktige fiskebestander.

I evalueringen av kandidater vil vi vektlegge følgende kompetanse og erfaring:

 • Dokumentert høy kompetanse i programmering, matematikk, statistikk.
 • Dokumentert høy kompetanse og erfaring fra arbeid med kvantitative analyser av komplekse data.
 • Erfaring fra forskning på populasjonsdynamikk, forskning på og utvikling av mengdeindekser til bruk i bestandsvurderinger, samt bruk og utvikling bestandsberegningsmodeller.
 • Relevant praktisk erfaring fra bestandsberegninger av kommersielle fiskebestander, analytisk arbeid på inngangsdata til disse bestandsberegningene, arbeid med evaluering av forvaltningsstrategier og deltakelse i rådgivningsprosesser.
 • Gode evner og erfaring innen kommunikasjon og formidling vektlegges fordi stillingen innebærer formidling av forskning til vitenskapelige miljøer, myndigheter og næringsaktører.

Vi tilbyr:

 • Et utfordrende og kreativt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.
 • Muligheter til å delta på ulike forskningstokt, feltaktivitet og ulike vitenskapelige eksperimenter.

Kandidater vil bli vurdert i en stilling som 1109/1110 forsker avhengig av kvalifikasjoner og lønnes etter statens lønnsregulativ.

Ytterligere informasjon

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med:

 • Forskningsgruppeleder Aril Slotte ([email protected]) eller
 • se nettsidene våre: www.hi.no (mailto:www.hi.no)

Søknader som oppsummerer relevant kompetanse og interesse for stillingen sendes elektronisk via link på denne siden med en fullstendig CV, relevante attester og vitnemål fra utdanning, publikasjonsliste med link til online kopier dersom tilgjengelige. Det bør oppgis minimum to referanser med kontaktinformasjon.

Kandidaten må kunne snakke flytende engelsk, men arbeidsspråket på instituttet er norsk. Kommunikasjon med lokale næringsaktører og myndigheter er på norsk, så kandidater som ansettes i faste stillinger må eventuelt også lære seg å kommunisere på norsk innen rimelig tid.

Søknadsfrist: 12.02.2020

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Hjemmeside: www.hi.no