Stilling:

3-årig postdoktorstilling - Psykiske lidelser

Søknadsfrist 9. desember 2018

I Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet er det ledig en treårig stilling som postdoktor. Området har et fagmiljø med ekspertise på psykisk helse, fysisk helse og rus med fokus på forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, samt evaluering av tiltak. Avdeling for psykiske lidelser er spesielt engasjert i årsaksforskning med bruk av genetisk epidemiologiske metoder.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen. Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Stillingen er knyttet til prosjektet Infection and Immunity and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in a Population-Based Birth Cohort, som er finansiert av Norges Forskningsråd i samarbeid med National Institute of Child Health & Human Development. Prosjektet benytter data fra Den Norske Mor og Barn Undersøkelsen (MoBa), som inneholder informasjon om over 100 000 barn og deres foreldre, inkludert blodprøver av både mor far og barn. Data fra MoBa kombineres også med informasjon fra medisinsk fødselsregister (MFR) og andre nasjonale registre som Norsk Pasientregister.

I dette prosjektet ønsker vi å studere om ulike infeksjoner/inflammasjoner i løpet av svangerskapet påvirker risikoen for utvikling av ADHD hos barnet. Vi vil bruke opplysninger om eksponering fra MoBa spørreskjema og helseregistre. I tillegg vil blodprøver fra mødre under svangerskapet og ved fødsel og fra barn ved fødsel bli analysert med ulike immunologiske metoder. Resultater fra disse analysene kombinert med spørreskjemadata fra MoBa og MFR vil bli benyttet for å undersøke mulige sammenhenger mellom infeksjoner/immunreaksjoner og ADHD. Vi vil benytte kombinasjoner av ulike statistiske metoder for å analysere data.

Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Center for infection and immunity ved Columbia University i New York (USA). Arbeidet i Norge ledes av professor Ted Reichborn-Kjennerud i samarbeid med professor Siri Mjaaland, Avdeling for Infeksjonsimmunologi. Gruppen i New York ledes av professor Mady Hornig.

Som postdoktor i dette prosjektet vil du inngå i et tverrfaglig internasjonalt team bestående av bl. a. psykiatere, psykologer, statistikere, genetikere, epidemiologer og immunologer. Det vil være mulig å søke midler til utenlandsopphold.

Arbeidsoppgaver

· Sammenstille, tilrettelegge og analysere store datasett

· Skrive vitenskapelige artikler for publisering i anerkjente internasjonale tidsskrifter, både som førsteforfatter og medforfatter

· Formidle resultater i ulike nasjonale og internasjonale vitenskapelige og populærvitenskapelige fora

· Opprettholde og utvikle egne ferdigheter gjennom deltakelse i seminarer vitenskapelige møter, kurs osv.

· Ivareta og bygge opp nasjonalt og internasjonalt samarbeid med relevante medarbeidere og forskningsmiljøer

· Bidra til videreutvikling av prosjektet, både vitenskapelig og med hensyn til finansiering

Kvalifikasjoner

· Doktorgrad innen psykologi, medisin, epidemiologi, statistikk eller annet relevant felt

· Kandidater som har innlevert sitt doktorgradsarbeid til bedømmelse før søknadsfristen utløper kan også søke, men eventuell tilsetting kan da først skje etter godkjent disputas

· Publikasjoner i anerkjente internasjonale fagfellevurderte tidsskrift som første-forfatter og medforfatter

· Gode kunnskaper i epidemiologi og statistikk

· Solid erfaring med bruk av statistikkprogrammer (Stata, SPSS, R, eller tilsvarende) er en forutsetning

· Meget gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er en forutsetning

· Utdannelse og/eller forskning og/eller klinisk erfaring med psykisk helse er en fordel

· Erfaring med å organisere og analysere store og komplekse datasett er en fordel

· Personlig egnethet tillegges stor vekt

Personlige egenskaper

· Nøyaktighet, initiativ, målrettethet og gjennomføringsevne tillegges avgjørende betydning

· Evne til å arbeide selvstendig er viktig

· Gode evner til samarbeid og kommunikasjon med medarbeidere fra ulike disipliner

· Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

· En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel

· 3-årig stilling som Postdoktor, kode 1352 og lønn avhengig av kvalifikasjoner i henhold til statens regulativ

· Et inspirerende arbeidsmiljø miljø med høyt kvalifiserte forskere fra inn- og utland

· Mulighet til å være med på å videreutvikle forskning basert på enestående datakilder

· Fleksible arbeidstidsordninger

· Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

· Gode velferdsordninger (f. eks. trening i arbeidstiden)

Andre opplysninger

· Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk på stillingen her