Spennende jobbmulighet i Helsetjenester ved Folkehelseinstituttet FHI!

Forsker / seniorforsker - Utvikling, analyser og forskning på helsetjenester og brukeropplevd kvalitet

Søknadsfrist: 27.01.2022

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1140 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vil du forske i et spennende fagmiljø som bidrar til gode helsetjenester for alle?Vi har ledig 2 faste stillinger som forskere i klynge for forskning og analyse av helsetjenesten i område for helsetjenester. Forskerne vil særlig arbeide med utvikling, analyser og forskning på helsetjenester og brukeropplevd kvalitet.

Fagområde for surveyer og brukeropplevd kvalitet er ansvarlig for det nasjonale brukererfaringssystemet, som inneholder faste undersøkelser innenfor psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sykehus og kronikerbehandling/omsorg. I tillegg til de faste undersøkelsene gjennomføres en rekke prosjekter med ekstern finansiering. Det er en økende prosjektportefølje og stor etterspørsel etter instrumenter og målinger av brukeropplevd kvalitet.

Fagområdet er i kontinuerlig videreutvikling, og arbeider blant annet med innovasjoner knyttet til digitalisering av datainnsamling, automatisk analyse av fritekstkommentarer fra pasienter ved hjelp av maskinlæring, kohortundersøkelser og bruk av sanntidsdata i kvalitetsmåling og helsetjenesteanalyse- og forskning. For å kunne løse oppgavene på en god måte samarbeider vi med andre fagområder i klyngen/området, FHI og eksternt.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området arbeider med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap, og global helse. Målgruppene er beslutningstakere i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter.

Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten er én av fire klynger i Område for helsetjenester, og er tverrfaglig sammensatt. Overordnet er vår oppgave å produsere og kommunisere kunnskap som bidrar til gode helsetjenester for alle. Det er fire hovedfagområder i klyngen: analyse av kvalitet basert på registerdata, analyse av brukeropplevd kvalitet, migrasjonshelse, samt en ny satsning på samfunnsøkonomiske analyser i helsetjenesten. Klyngen består av om lag 50 forskere og rådgivere, og aktiviteten er sentrert rundt kvantitativ forskning, formidling og undervisning, samt arbeid med å implementere ny kunnskap og nye tiltak i helsetjenestene. Området er organisert med en dynamisk arbeidsform der oppgaveløsningen foregår i lag. Ansatte kan søke om deltakelse i ulike lag på tvers, og ansattes fagutvikling skjer gjennom deltakelse i temanettverk og lag.

Arbeidsoppgaver

 • Lede ett eller flere prosjekter/lag
 • Delta som forsker/prosjektmedarbeider i andre prosjekter/lag
 • Gjennomgå litteratur og kartlegge for å finne relevante instrumenter og erfaringer med storskala undersøkelser
 • Foreta kvalitative intervjuer med pasienter og pårørende
 • Samarbeide med referansegruppe med helsepersonell, brukerorganisasjoner og andre interessenter om utvikling av spørreskjema og datainnsamlingsmetoder
 • Utvikle og teste spørreskjemaer, inkludert å gjennomføre kognitive intervjuer, pilotundersøkelser og psykometriske analyser og validering
 • Analysere pasientrapporterte data
 • Formidle metoder og resultater fra nasjonale undersøkelser
 • Skrive rapporter og artikler for vitenskapelig publisering
 • Utvikle prosjekter i tillegg til å utvikle og skrive forskningssøknader o.l.
 • Bidra i klyngens/fagområdets øvrige portefølje

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevant fagfelt for stillingen, f.eks. samfunnsvitenskap, medisin, eller helsefag
 • Prosjektledererfaring fra relevante prosjekter
 • Erfaring fra spørreskjemaundersøkelser og kvantitative analyser er nødvendig, og det er ønskelig med erfaring med kvalitative metoder og ev. mixed methods
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig meget godt
 • Erfaring fra forskningssøknadsproduksjon og/eller oppdragsforskning er en fordel
 • Erfaring med analyser og forskning på pasientrapporterte data er en fordel
 • Tematisk innsikt i ett/flere av de helsetjenesteområdene som fagområdet arbeider med, er en fordel
 • Erfaring med metoder og systemer for kohortundersøkelser er en fordel, og det er også erfaring med registerdata
 • Metodisk eller faglig relevant doktorgrad vil være en fordel, men også kandidater med sterke kvalifikasjoner uten doktorgrad kan søke

Personlige egenskaper

 • Motivasjon for prosjekt- og lagledelse i kompetansemiljøer
 • Selvstendig, fleksibel, og god på relasjonsbygging
 • God evne til å håndtere flere parallelle oppgaver og prosesser under tidspress
 • Meget gode analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Resultatorientert og målrettet
 • Initiativrik og løsningsorientert, med stor gjennomføringskraft

Vi tilbyr

 • Mulighet til å påvirke og forme et fagfelt i vekst og videreutvikling
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Stilling som forsker, og lønn etter avtale i henhold til statlig lønnsregulativ, og avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Webcruiter-ID: 4465631854

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS