Spennende jobbmulighet ved VID vitenskapelige høgskole!

Studieleder for masterutdanninger i barnevern, barnevernsarbeid og sosialt arbeid

Søknadsfrist: 11.03.2024

VID vitenskapelige høgskole

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I dag er VID en verdibasert og privat vitenskapelig høgskole. Ambisjonen vår er å bli universitet innen 2028.

Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.

Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. VID har en særlig sterk forskningsprofil innen praksisrelevant forskning, mangfold, sosial ulikhet, særlig sårbare grupper og global kristendom.Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Studieleder for masterutdanninger i barnevern, barnevernsarbeid og sosialt arbeid

Om fakultet for sosialvitenskap 

Fakultet for sosialvitenskap er lokalisert ved studiested VID Oslo. Fakultetet har om lag 60 årsverk og 1200 studenter knyttet til 12 studieprogram. Fakultetet tilbyr bachelorprogram i sosialt arbeid og masterprogram i sosialt arbeid, barnevern, barnevernsarbeid, samt familieterapi og systemisk praksis. I tillegg tilbys flere videreutdanninger som helt eller delvis kan innpasses i fakultetets masterprogram.

De vitenskapelige ansatte er engasjerte undervisere med forskning og utviklingsoppgaver innenfor fakultetets fagområder. Fakultetet har en rekke samarbeid med forskningsmiljøer og praksisfelt nasjonalt og internasjonalt.

Om stillingen

Ved fakultet for sosialvitenskap er det ledig stilling som studieleder for masterutdanningene i barnevern, barnevernsarbeid og sosialt arbeid. Hvert masterprogram har en programansvarlig med fag- og driftsansvar som studieleder samarbeider med.

Studieleder har ansvar for studiekvalitet og utvikling av studieprogrammet innen sitt studielederområde, herunder økonomi- og personalansvar. Den som tiltrer stillingen, vil delta i fakultetets ledergruppe og ha medansvar for fakultetets og høgskolens samlede utvikling og resultat. Studieleder har dekan som nærmeste leder og rapporterer til dekan i alle forhold som har betydning for studielederområdets virksomhet.

Studielederstillingen er en åremålsstilling med midlertidig ansettelse i fire år (UHL § 6-4), med mulighet for forlengelse inntil to ganger. Studielederfunksjonen utgjør 70 % og 30 % vitenskapelige oppgaver, tilsammen 100 % stilling. Den som ansettes vil tilbys fast 100% vitenskapelig stilling med permisjon fra denne i åremålsperioden.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • lede og utvikle studieprogrammene som ligger til ansvarsområdet i tett samarbeid med programansvarlige
 • bidra til å styrke forskningssatsningen i studieprogrammene
 • bidra til strategisk utvikling av den samlede utdanningsporteføljen ved fakultetet
 • personalansvar for ansatte i programområdet
 • medansvar for oppfølging av VIDs kvalitetsutvikling i studieprogrammene
 • bidra til å realisere høgskolens vedtatte strategier
 • ivareta et godt og støttende arbeidsmiljø

Andre oppgaver må påregnes. 

Det er utarbeidet generell stillingsbeskrivelse for studieleder for masterutdanninger ved VID vitenskapelige høgskole.

Den faste grunnstillingen vil innebære pedagogisk virksomhet, undervisning og veiledning, FoU og faglig/pedagogisk utvikling, samt administrasjon og verv i tråd med gjeldende relevant stillingsbeskrivelse ved høgskolen.

Kvalifikasjonskrav

 • oppnådd doktorgrad eller tilkjent førstelektorkompetanse innenfor sosialt arbeid, inkludert barnevern, eller andre relevante fagområder
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høyere utdanning
 • aktiv forskning innenfor relevant fagområde
 • erfaring med utvikling av søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • god kjennskap til sosialfaglig, inkludert barnevernsfaglig, kunnskaps- og praksisfelt

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.

Ønskede personlige egenskaper

 • omgjengelig, motiverende og inkluderende lederstil
 • fremtidsrettet med evne til å ta strategiske beslutninger
 • konstruktiv og løsningsorientert
 • god administrativ kompetanse

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.

Generelle kriterier

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av: FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfattersøknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og inspirerende fagmiljø
 • en verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • medlemskap med gode låne- og pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse.
 • lederutviklingsprogram
 • arbeidssted: Oslo

I den faste stillingen er stillingen plassert i stillingskode 1198 Førstelektor eller stillingskode 1011 Førsteamanuensis. I funksjonstiden som studieleder er stillingen plassert i stillingskode 1473 Studieleder og det gis et funksjonstillegg.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole

ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer medminoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke.

Den som ansettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli brukt administrativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Innstillingen sendes ikke ut.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert, må lastes opp.
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet må legge ved generell godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen. Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 11.03.24.

Tiltredelse: 1.10.24 eller etter avtale.

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attesterog tre referanser.

Søk stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS