Spennende jobbmulighet ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE!

Instituttleder ved Institutt for mikrosystemer

Søknadsfrist: 06.06.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig åremålsstilling som Instituttleder ved Institutt for mikrosystemer

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.08.2022 en ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder for mikrosystemer for en periode på fire år.Hovedarbeidssted er campus Vestfold.

Institutt for mikrosystemer er tilknyttet Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i ingeniørfag, masterutdanning i mikro- og nanosystemteknologi og Smart Systems Integrations og doktorgradsutdanning i anvendte mikro- og nanosystem. Instituttet har forskningsgrupper innenfor fagområdene BioMEMS, Sikre Distribuerte systemer, Autonomi, Materialer og mikrointegrasjon og Mikro- og nanoelektromekaniske systemer. Instituttet har nylig etablert «USN Innovasjonssenter - mikrosystemer, nanoteknologi og elektronikk» for å bidra til å styrke profilen som et samfunnsengasjert, arbeidslivsintegrert og entreprenørielt universitet.Du kan lese mer om fakultetet og instituttet her.

Fakultetet er i sterk utvikling, og vi søker en samlende leder som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realisering av instituttets faglige og strategiske mål gjennom god forsknings- og studieledelse, personalledelse og økonomiansvar. Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe som samarbeider tett med og rapporterer til dekan. Instituttleder skal i tillegg være en pådriver i samarbeid med eksterne aktører og en aktivdeltaker i universitetets internasjonaliseringsarbeid.

Det er for tiden en nestleder i 50 % stilling ved instituttet med ansvar delegert frainstituttleder.Instituttleders ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttlederstillinger ved universitetet.

Viktige arbeidsoppgaver

 • Ivaretakelse av ansvar og oppgaver i stillingen for å bidra til at fakultetet når sine strategiske mål.
 • Lede instituttets ansatte mot felles mål gjennom god personalforvaltning, økonomiforvaltning, forskningsledelse og studieledelse.
 • Videreutvikle en inkluderende og positiv kultur og et godt arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter
 • Internasjonalisering
 • Relasjons- og nettverksbygging internt og eksternt
 • Representere arbeidsgiver, og sikre at medbestemmelse og medvirkning blir ivaretatt ved instituttet.

USN er i kontinuerlig utvikling og endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver kan forekomme.

Kompetansekrav

 • Fortrinnsvis førstekompetanse innen et av instituttets fagområder
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring og kunne vise til resultater innen personal og økonomiforvaltning
 • Erfaring fra forskning og/eller undervisning innen et av instituttets fagområder
 • Organisasjonsforståelse og kjennskap til UH-sektoren
 • God kompetanse i bruk av IT-systemer
 • Administrative ferdigheter
 • Kjennskap til prosedyrer og regelverk som virksomheten omfattes av
 • Beherske et skandinavisk språk og engelsk.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Den vi søker må

 • Kunne beslutte og iverksette handling
 • Ha en involverende og motiverende lederstil og sikre ansattes mulighet for medvirkningkunne planlegge og organisere og sette klare mål
 • Være resultatorientert
 • Kunne skape relasjoner og nettverk
 • Kunne presentere og kommunisere informasjon
 • Evne å formulere strategier og konsepter

Det vil bli lagt vekt på

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motivasjon og engasjement for stillingen
 • Komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende lederoppgaver ved en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Deltakelse i universitetets lederutviklingsprogram
 • Inspirerende og sterke fagmiljøer
 • Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Lønn og vilkår

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1475 instituttleder. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk fra NOK 825 900 til 1 007 100 (LT 80 – 87) pr år.Lønn og øvrige vilkår etter avtale. Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse, som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring, les mer på www.spk.no

Andre opplysninger

Stillingen er en åremålsstilling med ansettelsestid for en periode på fire år, og med mulighet til å søke samme stilling, etter offentlig utlysning, i ytterligere to perioder i til sammen 12 år.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og ansettelsesorgan er styret ved Universitetet i Sørøst-Norge. Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelderfor stillingen.Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som harbehov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS