LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / dosent i profesjonsvitenskap - Bodø eller Namsos

Søknadsfrist: 10.08.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd.

Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Har du kompetanse innenfor tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling tilknyttet vernepleiefag?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig fast 100 % stilling som professor/dosent i profesjonsvitenskap/helsevitenskap.

Stillingen inngår i et tverrfaglig miljø ved fakultetet og det forventes at den som ansettes skal bidra aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsingsområder, aktivt medvirke til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk. Stillingen vil ha tilknytning til fagmiljøet på Bachelorprogrammet i vernepleie og inngå i Faggruppe for helse og samfunnsdeltakelse med kontorsted i Bodø eller Namsos.

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv, og fokuserer spesielt på at tjenestemottakere skal ha mulighet til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet.

Søkere med kompetanse innenfor tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling vil bli foretrukket. Erfaring med utviklingsarbeid i samhandling mellom utdanning og praksisfelt/arbeidsliv vil bli vurdert som en styrke.

Den som ansettes må påberegne undervisning og veiledning av studenter på alle tre utdanningsnivå. Videre må den som ansettes ha bosted som muliggjør daglig tilstedeværelse på kontorstedet. Fagmiljøet innen vernepleie er ved Nord universitet fordelt på flere studiesteder og samarbeid mellom ansatte uansett geografisk plassering er sentralt. Stillingen kan derfor innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder enn kontorstedet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert professor/dosent, kan det ansettes i stilling som førsteamanuensis/førstelektor.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av studenter
 • Emneansvar
 • Studentresponser og sensureringsarbeid
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Delta aktivt i en forskningsgruppe
 • Forsknings- og utviklingsarbeid innen utdanningens fagområde i samhandling med praksisfeltet
 • Initiere, lede og delta i utarbeidelsen av søknader om eksterne midler til forskningsprosjekter
 • Administrative oppgaver tilknyttet fakultetets utdanningsportefølje og forskningsaktivitet

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.

Ansettelse som dosent

For ansettelse som dosent kreves kompetanse innen relevante fagområde. Kvalifikasjonsgrunnlag for dosent er dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet og dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet, vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.

I tillegg høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
 • Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • Omfattende samarbeid med kulturlivet for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
 • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
 • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra kulturlivet
 • Oppbygging av vitenskapelige samlinger

Ansettelse som førsteamanuensis

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.

Ansettelse som førstelektor

For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid.

Felles for alle

 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, , se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Kompetanse innenfor tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling
 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning i universitets- og høgskolesektoren
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, kode 1532 dosent, kode 1011 for førsteamanuensis og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og evt. prøveforelesning.

Søknad

Søknadsfrist 10.08.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30146995

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS