Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har en ledig spennende stilling!

Prorektor FoU og oppdrag

Søknadsfrist: 25.05.2022

Er du interessert lederstilling innen forskning og utvikling?

Om oss

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.


Høyskolens virksomhet er i all overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.


DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler og vi har fire masterutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud og vi har som mål og etablere et PhD-program for barnehagefeltet.


Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Høyskolen har 10 fagdisipliner som alle er rettet mot barnehageprofesjonen; matematikk, naturfag, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, norsk, RLE, musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.


Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.


Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høyskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1500 studenter og ca. 170 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.

Nærmere opplysninger om organisasjonen: http://www.dmmh.no

Generelt om stillingen

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) for barnehagelærerutdanning har som visjon å ligge i front når det gjelder kompetanse og engasjement til barns beste og vi søker en prorektor som deler vår visjon og ambisjoner.

Prorektor for FoU og oppdrag skal bidra til å utvikle og gjennomføre høyskolens strategi og stimulere til høy kvalitet og gode resultater innen sine ansvarsområder. Ett av våre satsingsområder er å styrke kvalitet og mengde FoU og å etablere et PhD-program spesialisert for barnehagefeltet. Prorektor for FoU og oppdrag vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Prorektor er en del av DMMHs øverste ledelse og rapporterer til rektor. Personalansvar for høyskolens vitenskapelige tilsatte deles mellom våre tre prorektorer.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å:

 • bidra til å utvikle og gjennomføre DMMHs strategier
 • representere og posisjonere DMMH og fremme internt og eksternt samarbeid
 • utvikle og kvalitetssikre virksomheten innen stillingens ansvarsområder, særlig innen FoU, internasjonalisering og oppdrag
 • følge opp ansatte og å bidra til en positiv, mangfoldig og inkluderende organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø

Prorektor vil få delegert oppgaver fra rektor. Eventuelle endringer i lederstruktur og/eller andre organisatoriske endringer ved DMMH kan føre til endringer i oppgaver. Stillingen er en åremålsstilling over fire år. Den kan fornyes i henhold til universitets- og høyskolelovens bestemmelser. Prorektorer gis rett til fast stilling etter endt åremål ut ifra stillingsinnehavers kompetanse og høgskolens behov.

Kvalifikasjonskrav:

 • Doktorgrad innenfor ett av høyskolens fagområder (se avsnitt «Nærmere om DMMH»)
 • Erfaring innen ledelse i kunnskapsorganisasjoner, helst fra universitet eller høyskole
 • Motiverende, tydelig og inkluderende lederstil preget av samarbeid, dialog og medvirkning
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et av de skandinaviske språkene og engelsk

Vi ønsker videre at du har/er:

 • erfaring og gode ferdigheter knyttet til personaloppfølging
 • kjennskap til prosjektledelse og/eller FoU administrasjon
 • kjennskap til barnehagelærerprofesjonen, barnehagelærerutdanningen og/eller annen lærerutdanning
 • strategisk, strukturert og fremtidsrettet, har gode samarbeidsevner og liker å jobbe både overordnet og operativt, tett på primærvirksomheten
 • gode evner til å kommunisere både eksternt og internt

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en spennende og svært samfunnsnyttig jobb i en organisasjon som er i vekst og som har et omforent felles mål – å bidra til en god barndom
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, godt og samhandlende fag- og profesjonsmiljø
 • muligheten til å være med på å forme framtida gjennom utvikling av barnehagelærerutdanning, masterprogrammene, samt videreutdanninger på bachelor- og mastergradsnivå, og høyskolens forskning og utviklingsarbeid
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • rett til annen passende stilling etter endt åremål ut ifra stillingsinnehavers kompetanse og høgskolens behov
 • opparbeiding av tid til faglig oppdatering etter endt åremål ved overgang til annen intern stilling
 • særegne lokaliteter i tradisjonsrike omgivelser
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • gode forsikrings- og velferdsordninger

Lønn og arbeidsvilkår er i store trekk de samme som i Staten, men reguleres formelt av avtaler inngått mellom Virke og hovedorganisasjonene.

Lønn vil bli vurdert med bakgrunn i de oppgaver og ansvar som prorektor for masterutdanning har, søkers kompetanse og erfaring og høyskolens lønnsnivå for ledere. Normal avlønning vil ligge mellom lønnstrinn 76 og 84.

Andre opplysninger

Hovedarbeidssted er på DMMHs campus på Dalen.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 25.05.2022.

Søknad skal sendes elektronisk via jobbnorge.no.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner, men spesielt utdanning og erfaring relevant for ledelse
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Liste over 3 referansepersoner

Aktuelle kandidater til stillingen vil bli innkalt til intervju. DMMH har et ønske om å ha den nye prorektoren i arbeid ved høyskolen så snart som mulig.

Spørsmål kan rettes til:

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS