Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har en ledig spennende stilling!

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 20.01.2022

Er du interessert i undervisning og forskning?

Generelt om stillingen

Vi søker førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i spesialpedagogikk.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) ligger i Trondheim og er en akkreditert privat høgskole organisert som en selvstendig stiftelse med tilknytning til Den norske kirke. Høyskolen er underlagt lov om universiteter og høyskoler. DMMH skal gjennom praksisnær og forskningsbasert undervisning gi bachelorutdanning, mastergradsutdanning og videreutdanning i samsvar med de krav samfunnet setter til kvalifisert arbeid i barnehagesektoren. Høyskolen har ca. 1400 studenter og ca. 150 ansatte, hvorav 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet og 40 innen administrasjon/drift. Høyskolen driver også oppdragsvirksomhet for barnehagesektoren.


Se også www.dmmh.no

DMMH utlyser inntil tre faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i spesialpedagogikk med relevans for barnehage og tidlig barndom. Tiltredelse 1. august 2022.

På grunnlag av akkreditering fra NOKUT startet DMMH opp en egen master i spesialpedagogikk høsten 2017. DMMH ønsker å styrke sin samlede kompetanse innen spesialpedagogikk i tidlig barndom. Også andre utdanninger ved høgskolen har behov for førstekompetanse/høgskolelektorkompetanse innen spesialpedagogikk.

DMMH sitt mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom er blant de få masterutdanningene i spesialpedagogikk i Norge som har spesifikt fokus på de yngste barna, dvs. barn under opplæringspliktig alder. Målet med masterutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings – og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring. Anerkjennelse av barnets og barndommens egenverdi utgjør et fundament for studieprogrammet.

Studieenhetene i spesialpedagogikk ved DMMH har sin spesifikke profil knyttet til

 • Tidlig innsats og inkludering
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Faglige og etiske sider ved spesialpedagogen som profesjon

Om stillingen

Ved seksjon for pedagogikk ved DMMH er det fra 01.08.2022 ledig inntil tre 100% faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i spesialpedagogikk med relevans for barnehage og tidlig barndom. For alle stillingene forutsettes det kontorarbeidsplass ved campus Dalen i Trondheim.

Stillingene vil være delt mellom undervisningsoppgaver, forskning og utvikling og oppdragsvirksomhet i varierende grad. Deler av arbeidsoppgavene vil altså legges til vår oppdragsenhet FEI, som har ansvar for kompetansehevingstiltak i regioner, kommuner og andre oppdragsgivere.

Ansvar og oppgaver

 • Undervisning og veiledning i masterprogrammet for spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Undervisning og veiledning innen fagområdet barnehagepedagogikk i barnehagelærerutdanningen
 • Bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet i spesialpedagogikk og barnehagelærerutdanningen
 • Utføre oppdragsvirksomhet mot praksisfeltet i barnehagesektoren
 • Gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Delta aktivt i forskningsmiljø og forskningsgrupper
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Søkere må ha

 • Kompetanse for førstestilling/høgskolelektorstilling i spesialpedagogikk eller tilgrensende område
 • Søkerens FoU-felt må være relevant for barn i barnehagealder/barnehage og det spesialpedagogiske fagfeltet
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk innen to år ved ansettelse.
 • God fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig at søkere har

 • God kjennskap til barnehagen som fagfelt
 • Erfaring med spesialpedagogisk arbeid
 • Vitenskapelige arbeider knyttet til det barnehagepedagogiske og spesialpedagogiske fagfeltet
 • Variert forskningsmetodisk bakgrunn, erfaring med både kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Veiledningskompetanse og god evne til formidling i et av de skandinaviske språkene og engelsk

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.

Søkere til førstestillinger vil vurderes av sakkyndig komite.

DMMH tilbyr

 • Et fagmiljø på Norges eneste høyskole som er spesialisert på barnehage og tidlig barndom
 • Praksisnærhet
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Internasjonalt samarbeid
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dedikerte kolleger
 • Lønn som ved statlige høyskoler
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger

I seksjoner med skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen.

Søknadsfrist, søknad og prosedyre

Frist for å sende søknad er 20. januar 2022.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev skal skrives på norsk eller annet skandinavisk språk
 • CV og redegjørelse for søkerens generelle kvalifikasjoner
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Liste over ev. publikasjoner med opplysninger om hvor de er publisert
 • Liste over 3 referansepersoner

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Aktuelle kandidater til stillingene vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Spørsmål kan rettes til

 • Studieprogramleder Karianne Franck ([email protected]) tlf. +47 73 56 83 47
 • Prorektor for barnehagelærerutdanning Eva Stai Brønstad ([email protected]) tlf +47 73 56 83 04 mobil +47 957 73 941

Nærmere om DMMH

DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største.

Høyskolens virksomhet er knyttet til barnehagen og tidlig barndom. DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høyskole.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning med ulike profiler. Vi tilbyr også deltidsutdanninger. Høyskolen gir en rekke videreutdanningstilbud.

Vi tilbyr masterutdanning i

 • Barnehageledelse
 • Barnekultur og kunstpedagogikk
 • Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
 • Barnehagekunnskap

Høyskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder.

Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høyskolen dosenter og professorer innen fagområder som barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag, ledelse og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS