Stilling:

Direktør - Vestlandsforsking

Søknadsfrist 5. mars 2019

Vestlandsforskning

Vestlandsforsking er eit samfunnsvitskapleg forskingsinstitutt som utfører forsking- og utviklingsoppdrag for næringsliv og offentleg sektor. Ved instituttet er det no 32 tilsette og årsomsetnaden i 2018 var på 32 millionar kroner. Det held til i Sogndal i Sogn og Fjordane og er lokalisert saman med Høgskulen på Vestlandet. Vestlandsforsking er organisert som ei stifting.Dei tre hovudfagområda er klima og miljø, reiseliv og teknologi og samfunn. Vestlandsforsking har delteke i to evalueringar dei siste åra, med særs gode resultat. Evalueringa av den samfunnsfaglege instituttsektoren trekker fram det gode samarbeidet Vestlandsforsking har med lokale og regionale aktørar og den viktige rolla instituttet har for økonomisk utvikling og utvikling av høgare utdanning i regionen. Evalueringa av det samfunnsvitskaplege fagområdet i Norge seier at det er tydeleg at instituttet leverer forsking på høgt fagleg nivå av framifrå kvalitet, samtidig som forskinga er regionalt og lokalt forankra.Instituttet har vore i organisk vekst dei siste åra og er godt posisjonert for tida framover med sine fagområde og kompetansesamansetting blant dei tilsette. Det er rigga til å handtere både ei bredde av ulike oppdrag, og delta i forskingssamarbeid på høgt vitskapleg nivå. Eit nytt norsk senter for berekraftig klimatilpassing med Vestlandsforsking som vertsskap er under etablering. Instituttet har ei lang historie med internasjonalt FOU-samarbeid og eit stort internasjonalt nettverk. I dag er dei aktive i EU sine forskingsprogram med tre H2020 prosjekt.Instituttet leverer kunnskap som møter samfunnsutfordringar og medverkar til innovasjon og berekraftig utvikling. Visjonen er Kunnskap for eit ope og berekraftig samfunn , og verdigrunnlaget er vidsynt, ansvarleg og samarbeidsvillig.

Vi søkjer ein strategisk, samlande og tydeleg direktør som ser heilskap og forstår utfordringane ved å leie eit marknadsorientert institutt på Vestlandet. I nært samarbeid med styret og medarbeidarane skal du vidareutvikle Vestlandsforsking som eit regionalt forankra forskingsinstitutt på den nasjonale og internasjonale FoU-arenaen. Det vil vere viktig å posisjonere instituttet som ein attraktiv samarbeidspartnar og ein synleg og relevant aktør.

Den ideelle kandidaten har relevant leiarerfaring og kunnskap om forsking. Vi legg vekt på leiareigenskapar. Evne til å utvikle instituttet, og å stimulere medarbeidarar til nytenking, fagleg utvikling og samhandling vil være sentralt. Direktøren må trivast med relasjonsbygging, strategisk arbeid og alliansebygging både nasjonalt og internasjonalt. Evne til å representere Vestlandsforsking overfor brukarar, myndigheiter, media og i forskingspolitiske fora er viktig.

Direktøren er Vestlandsforsking sin daglege leiar og rapporterer til styret. Vedkomande blir tilsett for ein åremålsperiode på seks år med mogeleg forlenging. Lønn etter avtale.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktande kontakt med
Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70.

Søknad med CV merket ACYH-006227
sendast til [email protected] innan 5. mars 2019.

Powered by Labrador CMS