Vi søker etter en engasjert og målrettet direktør for å lede og utvikle NTNUs nye FIE - avdeling

Direktør - Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner

Søknadsfrist: 18.09.2023

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE) bidrar til å realisere NTNUs strategi og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, initierer og følger opp strategier og beslutninger, og tilrettelegger og koordinerer forsknings- og innovasjonsstøtte. Videre har FIE ansvar for å koordinere samarbeid med arbeidslivspartnere.

Avdelingen har tett samhandling med fakultetene og fellesadministrasjonen i å tilby og utvikle gode støttetjenester for forsknings og innovasjon. 

Om stillingen

Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (FIE) ved NTNU er en nyopprettet enhet som skal støtte opp om NTNUs høye ambisjoner innen forskning og innovasjon.

NTNU samarbeider tett med næringsliv og offentlig forvaltning, samt andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen forskning, innovasjon og eksterne relasjoner. Avdelingens hovedoppgave er å utvikle og koordinere støttetjenester og tiltak som fremmer forskning, innovasjon og eksterne relasjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som direktør vil du være med på å bygge og utvikle den nye avdelingen i tråd med NTNUs strategi.

Direktør for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner vil ha et strategisk og operasjonelt ansvar for å utvikle programmer og verktøy som støtter opp om forskning og innovasjon, med særlig oppmerksomhet på eksternfinansering gjennom nasjonale og internasjonale virkemidler.

Sentrale oppgaver for den nye avdelingen vil være utvikling av tjenester og virkemidler for økt kvalitet i forsknings- og innovasjonsaktivitetene, og kunnskapsoverføring til og verdiskaping for samarbeidspartnere og samfunnet. Avdelingen vil ha ansatte i NTNUs campusbyer Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Stillingen rapporterer til direktør for organisasjon og infrastruktur og inngår i dennes ledergruppe. Avdelingen vil jobbe tett med NTNUs prorektorer. Arbeidssted for stillingen er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle strategisk arbeid og daglig drift i den nye avdelingen
 • Koordinere og utvikle støtteapparatet innen forskning og innovasjon i tråd med NTNU strategi
 • Sikre gode administrative verktøy, rutiner og kvalitet i støtteapparat knyttet til forskning, innovasjon og eksterne relasjoner
 • Lede arbeidet med og oppfølgingen av samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Samspille med NTNUs prorektorer
 • Gi råd til rektor og NTNUs øvrige ledelse i spørsmål knyttet til forskning, innovasjon og eksterne relasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Kjennskap til nasjonale og internasjonale virkemidler innen forskning og innovasjon
 • Erfaring fra og god kjennskap til ledelse i komplekse organisasjoner
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med økonomi- og personalansvar
 • Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren eller andre forskningstunge virksomheter
 • God kjennskap til og forståelse for de rammebetingelser som gjelder for statlig virksomhet i Norge og for virksomheten som foregår ved et universitet
 • Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings– og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere

Personlige egenskaper 

 • Du er en utviklingsorientert leder som har fokus på samarbeid og medvirkning
 • Du har god gjennomføringskraft og kan sette retning gjennom en inkluderende og motiverende lederstil
 • Du evner å tenke strategisk og gjennomføre endringer
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter og er en dyktig relasjonsbygger
 • Du er beslutningsdyktig og tydelig, men også fleksibel når det er nødvendig
 • Du trives med å jobbe i et høyt tempo og evner å håndtere flere oppgaver samtidig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør kode 1060 etter avtale avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad, tlf. 48082692, e-post: bjorn.haugstad@ntnu.no eller
 •  Jefferson Wells v/ regionsjef Anne Dordi Alseth, tlf.: 92448268, epost: Anne.Dordi.Alseth@Jeffersonwells.no

Henvendelser til Jefferson Wells kan gjøres fortrolig, om ønskelig også overfor NTNU.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 18.09.2023

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Bjørn Haugstad (Direktør for organisasjon og infrastruktur), 48082692, bjorn.haugstad@ntnu.no
Powered by Labrador CMS