Spennende jobbmulighet i Avdeling for økonomi og HR ved Nord universitet!

Direktør for økonomi og HR

Søknadsfrist: 01.03.2020

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig fast stilling som direktør for økonomi og HR.

Nord universitet søker en engasjert, motivert og utviklingsorientert leder som skal være en samlende kraft internt og som evner å etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Nord universitet er en viktig kunnskapsinstitusjonen for vår region og for Norge. Våre profilområder avspeiler regionens naturgrunnlag, nærings- og samfunnsliv, der Nord universitet har en viktig rolle innen profesjonsstudier. Ved å utvikle vår forskning og utdanning innen profilområdene bidrar Nord universitet til bærekraftig verdiskapning i regionen. Som universitet skal vi være til stede med vår forskning og våre utdanninger både på nasjonale og internasjonale arenaer – og være en aktiv deltaker i kunnskapssamfunnet.

Direktør for økonomi og HR rapporterer til rektor, utøver innen sitt ansvarsområde oppgaver på rektors vegne og inngår i rektors strategiske ledergruppe.

Den som ansettes i stillingen skal ha det strategiske ansvaret for å utvikle og forvalte oppgavene innen sitt ansvarsområde slik at universitet når sine mål. Direktør for økonomi og HR har det samlede utviklings- og forvaltningsansvar for institusjonens økonomi- og HR-funksjoner og skal legge til rette for effektive arbeidsprosesser. Økonomi- og HR-funksjonene skal utformes på en måte som sikrer at virksomheten tilfredsstiller alle regulatoriske krav.

Avdeling for økonomi og HR er organisert med tre underliggende avdelinger ledet av økonomi- og analysesjef, personalutviklingssjef og organisasjonssjef. I tillegg har direktør for økonomi og HR en stab bestående av fem medarbeidere. Samlet er det 47 ansatte i avdelingen. Det tas forbehold om at eventuelle fremtidige organisatoriske endringer kan påvirke ansvarsområdene.

Avdelingen har ansvaret for følgende områder:

 • Økonomistyring og økonomiforvaltning
 • Budsjettprosessene
 • Lønnsfunksjon
 • Innkjøp
 • HR-funksjoner
 • Medbestemmelsesordningene
 • HMS
 • Sikkerhet og beredskap
 • Informasjonssikkerhet
 • Virksomhetsstyring
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Organisasjonsutvikling og lederutvikling

Oppgavene som tilligger avdelingen, vurderes å være av stor betydning for den videre utviklingen av universitetet. Fremover kreves samlede analyser av økonomisk bærekraft og strategiske grep for å sikre det økonomiske grunnlaget for universitet. Universitetet står overfor viktige utviklingsoppgaver, og det er avgjørende at det legges til rette for omstillingsprosesser og endringer som ivaretar de ansatte, samtidig som ansatte og ledere er i utvikling. Dette krever tett oppfølging av lederne i organisasjonen og tilrettelegging for gode prosesser på alle nivåer.

Stillingen har hovedarbeidssted Levanger eller Bodø. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stillingen kreves mastergrad innen relevante fagområder og faglig kompetanse og erfaring innenfor økonomi og HR-feltet.
 • Det kreves solid og relevant ledererfaring fra endringsarbeid i større kunnskapsorganisasjoner.
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller annen større offentlig virksomhet er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Nord universitet søker en person som tenker strategisk og som sikrer realiseringen av universitetets ambisjoner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Den som ansettes må være resultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne. Stillingen forutsetter en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil som er preget av samarbeid og dialog både internt og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Direktør for økonomi og HR må ha evne til å motivere for endring i en stor kunnskapsorganisasjon.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1062 direktør. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 02.02.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071605

Søk på stillingen

fnokode:1234