Spennende jobbmulighet ved Folkehelseinstituttet!

Avdelingsdirektør forskning og analyse av helsetjenesten - ref.nr.19128 HT

Søknadsfrist: 20.01.2020

Er du vår nye avdelingsdirektør i et spennende fagmiljø som bidrar til gode helsetjenester for alle?

Det er en ledig stilling som avdelingsdirektør i klynge for forskning og analyse av helsetjenesten, i område for helsetjenester.

Avdelingsdirektørens oppgaver er delt mellom ledelse og fag. Ledelsesoppgavene innebærer blant annet personalledelse, overordnet oppfølging av ulike prosjekter, strategisk faglig ledelse med særlig ansvar for migrasjonshelse-feltet for hele instituttet, utvikling av nye prosjekter og søknader om eksternfinansiering. Avdelingsdirektøren inngår i klyngeledelsen sammen med to andre avdelingsdirektører og en fagdirektør. Til stillingen følger personalansvar for 10-15 av de 40 medarbeiderne i klyngen.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, "hull i CVen", etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Avdelingsdirektøren vil ha faglig ansvar for å videreutvikle klyngens portefølje, særlig knyttet til migrasjonshelse. Videre vil de faglige oppgavene omhandle kvantitativ forskning, analyse eller formidling. Det faglige hovedansvarsområdet omfatter mulige effekter av innvandrerbakgrunn og migrasjonsprosesser på innvandreres helsetilstand og deres tilgang til og møte med helsetjenestene, samt analyser av kvaliteten på tjenestene som mottas. I vår forskning benytter vi for det meste kvantitative metoder, og vi ønsker å styrke vår evne til å nyttiggjøre komplekse og store datakilder (registerdata, surveydata, kurvedata, etc.) i arbeidet med å frembringe ny kunnskap som er nyttig for helsetjenestene. Vi ønsker å fortsette med å styrke vår evne til å utvikle eksternfinansierte helsetjenesteforskningsprosjekter som undersøker hvordan kvalitet, pasientsikkerhet, pasientforløp, samhandling eller bemanning påvirker innvandrerbefolkningenes atferd og tilgang til eller bruk av tjenestene, normalt sammenliknet med andre grupper av befolkningen. Vi har også som mål å styrke forståelsen av hvordan forhold i helsetjenestene påvirker eller påvirkes av andre sider ved pasientens liv, som utdanning, familieforhold, arbeidsmarkedstilknytning og bruk av velferdstjenester.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området arbeider med forskning og analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap og global helse. Målgruppene er beslutningstakere i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter. Området har en smidig organisasjonsform uten tradisjonelle avdelingsgrenser der oppgaveløsningen foregår i lag og der ansattes fagutvikling skjer gjennom deltakelse i temanettverk og lag. Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten er én av fire klynger i området for helsetjenester, og er tverrfaglig sammensatt. Overordnet er vår oppgave å produsere og kommunisere kunnskap som bidrar til gode helsetjenester for alle. Det er tre hovedfagområder i klyngen: analyse av kvalitet basert på registerdata, analyse av brukeropplevd kvalitet og migrasjonshelse. Klyngen består av om lag 40 forskere og rådgivere, og aktiviteten er sentrert rundt kvantitativ forskning, formidling og undervisning, samt arbeid med å implementere ny kunnskap og nye tiltak i helsetjenestene.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i ledelsen av klynge for forskning og analyse av helsetjenesten og bidra til en helhetlig ledelse av klyngen
 • Ivareta personal-, fag-, budsjett- og resultatansvar
 • Selv drive faglig produksjon i form av kvantitativ forskning, analyse eller formidling
 • Være en drivkraft for forskning om innvandreres helse, tilgang til og bruk av helsetjenester, og kvaliteten på tjenestene, herunder bidra til utvikling av eksternfinansierte prosjekter
 • Ivareta og videreutvikle kontakt med relevante nasjonale og internasjonale organisasjoner og fagmiljøer, og være en drivkraft i formidling av relevant kunnskap til helsemyndigheter og praktikere
 • Ha koordineringsansvar for arbeidet med migrasjonshelse i hele Folkehelseinstituttet, og være med på å utvikle og iverksette instituttets utviklingsplan for migrasjonshelse
 • Være pådriver for å implementere og videreutvikle ny arbeidsform og ny organisering
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, samarbeide på tvers av instituttet og være med å videreutvikle klyngens og områdets organisasjons- og arbeidsform
 • Bidra til åpen og profesjonell kommunikasjon i instituttet og overfor samarbeidspartnere, brukere og media

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevant fagfelt for stillingen, f.eks. medisin, helsefag, demografi eller samfunnsvitenskap
 • Erfaring innen minst to av følgende tre punkter:
  • Ledelse og kunnskap om forvaltning, personal- og økonomioppfølging
  • Fagfelt knyttet til migrasjonshelse, innvandring/innvandrere eller helsetjenesteforskning
  • Kvantitativ forskning av høy kvalitet på store og komplekse data, inkludert koding/programmering (f.eks. R, Stata eller Python)
 • Erfaring med og tilslag på forskningssøknader, prosjektledelse og porteføljestyring er en stor fordel
 • Ledererfaring er en fordel
 • Doktorgrad er en fordel
 • Internasjonalt nettverk er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk
 • Evne til å se hvilke forskningsspørsmål som vil ha relevans for praksis, evne til å lytte til og inkorporere tilbakemeldinger fra ulike brukermedvirkningsfora, til å kunne analysere komplekse sammenhenger mellom migrasjon og helse på tvers av sektorer, til å formidle forskningsfunn til personer utenfor forskningsmiljøet og til å forstå betydningen av forskning i samfunnsdebatten, samt vilje og evne til å jobbe godt sammen med fagpersoner fra andre disipliner, er en fordel
 • Klinisk erfaring, god kjennskap til institusjonelle forhold i helsetjenesten eller erfaring fra offentlig helseforvaltning, sykehusadministrasjon eller kommunehelsetjenesten, er en fordel

Personlige egenskaper

 • Engasjement for ledelse i kompetansemiljøer
 • Positiv til løpende endring av ansvarsområder
 • Selvstendig, fleksibel, og god på relasjonsbygging
 • Meget gode analytiske evne
 • Evne til å inspirere og prioritere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Resultatorientert, målrettet og løsningsorientert
 • Evner å gi og ta konstruktiv kritikk

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å forme og videreutvikle en kunnskapsorganisasjon som arbeider for gode helsetjenester for alle
 • Mulighet til å påvirke, bygge og forme et relativt nytt fagfelt i vekst
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Stilling som avdelingsdirektør, og lønn etter avtale iht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Webcruiter-ID: 4171141774

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: