Ledig stilling ved Diku

Utenlandslektor - norsk språk

Søknadsfrist: 15.03.2020

Flere stillinger:

Om de ledige stillingene

Er du interessert i å undervise i norsk språk ved et utenlandsk universitet, har du nå muligheten.

Diku

Ordningen med utenlandslektorer administreres av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Utenlandslektorene er ansatt i engasjementstillinger ved 16 universiteter i utlandet. Diku bistår i ansettelsesprosessen med å kvalitetssikre og anbefale kandidater, samt at vi yter en finansiell støtte til lektorene i perioden de arbeider ute.


Utenlandslektorene er en viktig og attraktiv ressurs for lærestedene de arbeider ved. Selv om lærestedene ofte har egne lokalt ansatte norsklærere, bidrar utenlandslektorene til økt kvalitet på det norsktilbudet som institusjonene tilbyr, gjennom å undervise på morsmålsnivå, og som formidlere av norsk kultur generelt.

Fra og med høstsemesteret 2020 blir en rekke stillinger utenlandslektor ledige, i Europa, Russland og i Kina. Stillingene er engasjementsstillinger på ett år med mulighet for forlengelse. Lektoren kan arbeide i stillingen i inntil fem år.

Det er utarbeidet egne stillingsannonser for hver av de ledige stillingene, hvor du finner mer informasjon om arbeidsgiver, arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår for stillingen, samt kontaktinformasjon for universitetet.

Liste med ledige stillingsannonser finner du på nettsiden for ordningen:

https://diku.no/programmer/utenlandslektoratsordningen

Det anbefales at man leser hver stillingsannonse nøye. På bunnen av siden finner du intervju med noen av de avtroppende lektorene!

Arbeidsoppgaver

Lektorene underviser vanligvis i norsk språk og grammatikk, og i noen tilfeller også norsk/nordisk litteratur- og kulturemner.

Studentene er på ulike nivå, fra nybegynnere til viderekomne i norsk. Ved noen universitet kan lektoren også undervise studenter på masternivå.

Undervisningsplikten varierer vanligvis fra 10 - 14 timer per uke. I tillegg til undervisning kan det være studierelaterte administrative oppgaver knyttet til stilingen, som veiledning av oppgaver, eksamensforberedelser, kontakt med institusjoner i Norge for å bistå studentene med kortere studieopphold eller for å invitere gjesteforelesere, samt arrangering av seminarer eller andre faglige aktiviteter for studenter og kollegaer.

Detaljer finner du i annonsene utarbeidet for hver enkelt stilling:

https://diku.no/programmer/utenlandslektoratsordningen

Kvalifikasjonskrav

For alle stillingene gjelder følgende krav:

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning.

Nordisk språk og litteratur og/eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen og minimum som årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng). Søkere med mastergrad/hovedfag i nordisk språk og litteratur eller norsk som andrespråk vil prioriteres over søkere med tilsvarende utdanning i andre fag.

Søkerens utdanning i norsk/nordistikk må være fra en norsk utdanningsinstitusjon, og søkeren må ha praktisk skriftlig og muntlig språkferdighet i norsk på morsmålsnivå for å komme i betraktning.

Erfaring fra undervisning i norsk som andre -/fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som andrespråk tillegges vekt.

I noen av stillingsannonsen kan det være ytterligere ønskede kvalifikasjoner.

Økonomiske vilkår

Lektoren mottar lønn fra arbeidsgiver (universitetet). Se stillingsannonsene for mer informasjon.

I tillegg yter Diku et kompensatorisk lønnstilskudd og ut- og hjemreisetilskudd etter nærmere satser. For søkere som medbringer familiemedlemmer kan Diku også yte forsørgertillegg i henhold til nærmere vilkår.

For mer informasjon, se Dikus nettside knyttet til utenlandslektoratordningen

Generell informasjon

Søknad til stillingen må være innsendt til Diku senest den 15. mars 2020.

Søknad og komplett CV, vitnemål/karakterutskrifter, samt attester på relevant arbeidserfaring skal legges inn via lenke på denne siden (JobbNorge). Merk at avhandlinger (masteroppgaver o.a.) ikke skal legges ved.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om utenlandslektoratsordningen kan rettes:

Spørsmål knyttet til arbeidsvilkår og oppgaver ved universitetet kan rettes kontaktperson oppført i den enkelte stillingsannonse.

Søk på stillingen