Ledig stilling ved Diku

Nasjonal ekspert - Thessaloniki Hellas

Søknadsfrist: 27.09.2020

Diku

Om Cedefop

The European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) er EUs dokumentasjonssenter for å fremme fag- og yrkesopplæring i et livslangt læringsperspektiv. Senteret formidler rådgivning, forskning, analyse og informasjon, og skal stimulere europeisk samarbeid på området. CEDEFOP samarbeider tett med Europakommisjonen, medlemslandene, arbeidslivets parter, samt forskere og ansatte i arbeidsmarkeds- og utdanningssektoren. CEDEFOP er et av de eldste EU-byråene, etablert i 1975. Siden 1995 er det lokalisert i Thessaloniki, Hellas.

Ledig stilling som nasjonal ekspert Thessaloniki Hellas

Stilling ledig som nasjonal ekspert i The European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) – EUs dokumentasjonssenter for fremming av fag- og yrkesutdanning, Thessaloniki, Hellas

Norge har gjennom EØS-avtalen muligheten til å sende norske nasjonale eksperter til Europakommisjonen og EUs byråer. En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra nasjonalforvaltning for en periode på to, inntil tre år.

For å kvalifisere som søker må kandidaten ha minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid og ha jobbet i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse. Ordningen er et viktig virkemiddel i Norges EU-arbeid.

Om stillingen

Det lyses ut et engasjement i 100 % stilling som nasjonal ekspert ved CEDEFOP, med tiltredelse 1. september 2021. Engasjementet er på to år med mulighet for ett års forlengelse, som er ønsket engasjementstid. I noen spesielle tilfeller kan engasjementet bli ytterligere forlenget. Arbeidsstedet er Thessaloniki i Hellas.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene til den nasjonale eksperten vil være å bistå CEDEFOP i å videreutvikle og styrke utrednings- og analysearbeidet innen fag- og yrkesutdanningen i et livslangt læringsperspektiv, gjennom å:

 • bistå CEDEFOP i å styrke kunnskapsgrunnlaget om felles europeiske prosesser og virkemidler for gjensidig åpenhet og mobilitet i opplæringen
 • bidra til å iverksette og analysere forskning på de ovennevnte områdene, både innenfor CEDEFOP og i samarbeid med andre institusjoner
 • bidra til politikkutforming på nasjonalt og internasjonalt nivå

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå
 • minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid i privat eller offentlig sektor, og ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før utsendelse
 • gode kunnskaper om EU generelt og EUs arbeid kreves, spesielt innen området utdanning og opplæring
 • meget gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • erfaring fra administrasjon av internasjonale programmer, kommunikasjonsarbeid og/eller policyutvikling innen utdanning er ønskelig
 • kunnskaper i fransk og/eller andre europeiske språk er en fordel
 • erfaring fra internasjonalt arbeid vil bli tillagt vekt
 • erfaring fra statlig forvaltning er ønskelig

Personlige egenskaper

 • tilpassingsdyktig, fleksibel, initiativrik
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø

Særlige vilkår/andre opplysninger

Det tilbys en interessant og utfordrende arbeidssituasjon i et internasjonalt miljø. Det må påberegnes lange arbeidsdager med høyt tempo.

Generelle betingelser

Stillingen lønnes etter avtale iht Statens lønnsregulativ samt utenlandstillegg iht Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten. Pensjonstilskudd på 2 % til Statens pensjonskasse. Lønn og tillegg betales av norske myndigheter. CEDEFOP har instruksjonsmyndighet over den som blir tilsatt.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad reflektere mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningen sin samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring samt hull i CV til å søke stillingen.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette grunngis. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge, jf. offentleglova § 25.

Websider til Cedefop og nasjonale eksperter

CEDEFOP: http://www.cedefop.europa.eu/EN/

EFTA-sekretariatet: http://www.efta.int/eea/efta-national-experts

EU-delegasjonen: http://www.eu-norge.org/Norges_forhold_til_EU/deltakelse/eksperter/htm

Søknad og CV

Søknad, kort motivasjonsbrev og Europass CV skal skrives på engelsk.

Følg linken (Jobbnorge)

Opplysninger om Europass CV finner du her: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nb/cv/compose.

Kontaktopplysninger

For nærmere informasjon kontakt:

 • Lene Oftedal i Kunnskapsdepartementet, tlf. 930 03 362 eller
 • Grethe Isdahl ved Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, tlf. 416 39 559

Søk på stillingen