LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling

Søknadsfrist: 04.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig midlertidig stilling som Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling

Om stillingen

Du har nå muligheten til å bidra til at helse- og sosialfagutdanningene holder høy utdanningskvalitet, realiserer utdanningenes overordnede mål, har kapasitet til omstilling og er konkurransedyktige. 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker utviklingsorientert visedekan for utdanningskvalitet og samhandling. 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HS) tilbyr utdanninger innen sykepleie, vernepleie, barnevern, radiografi og optometri på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap søker en erfaren, faglig sterk og strategisk orientert visedekan for utdanningskvalitet og samhandling. Den rette kandidaten har ambisjoner og et sterkt engasjement på universitetets vegne. USN er i utvikling og vi ser etter en visedekan som evner å skape et sterkt fellesskap rundt videreutvikling og realisering av våre strategier innen utdanning og studiekvalitet. 

Helse- og sosialfagutdanningene spiller en viktig rolle i samfunnet ved å utdanne helsepersonell og sosialarbeidere. Å sikre høy kvalitet i utdanningen er avgjørende for å møte samfunnets behov og utfordringer. Dette inkluderer ikke bare faglig kompetanse, men også evnen til å tilpasse seg endringer og være konkurransedyktig i et stadig skiftende arbeidsmarked. Som en bidragsyter til dette, har du muligheten til å påvirke utdanningenes kvalitet og relevans.

Universitetets profil er profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, og både forskning og utdanning kjennetegnes ved tett samspill med samfunns- og arbeidsliv i regionen. Visedekanen har delegert strategisk ansvar for utvikling og kvalitetssikring av utdanningene ved fakultetet, og skal realisere utdanningenes overordnede mål, med kapasitet til omstilling og som er konkurransedyktig og internasjonalt aktive. Visedekanen har ansvar for god intern og ekstern strategisk samhandling, herunder bidra til å fremme en kvalitetskultur ved å legge til rette for dialog på emne- og studieprogramnivå på fakultetet. Visedekanen skal delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer. Visedekan skal være aktivt med i samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører.

Dekan er leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Visedekan skal støtte og avlaste dekan med overordnet virksomhetsstyring og fagstrategiske lederoppgaver. Som visedekan kan du tillegges oppgaven som stedfortreder for dekan.

Visedekan ansettes på åremål for fire år fra 01.01.2025. Hovedarbeidssted er etter nærmere avtale.

Du kan lese mer om Fakultet for helse – og sosialvitenskap her

Dine ansvarsområder vil være:

 • å bidra til utvikling og realisering av fakultetets strategier og mål innen utdanning og studiekvalitet
 • å bidra til forskningsbaserte studieprogram og internasjonalisering 
 • å bidra til å utvikle utdanninger som er konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt
 • å bidra til å videreutvikle fakultetets studieportefølje i et livslangt læringsperspektiv
 • strategisk ansvar for å lede, utvikle og stimulere kvalitetsarbeidet i utdanningene 
 • å være en aktiv støttespiller for dekan, instituttlederne og programansvarlige 
 • å videreutvikle utdanningsfaglig samarbeid på tvers av fakultetets institutter, fagområder og campuser, og med andre relevante fagmiljøer ved USN 
 • å bidra til at fakultetet er en attraktiv samarbeidspartner, både internt og med arbeids- og samfunnsliv i regionen 
 • i samråd med dekan og instituttledere følge opp sentrale vedtak, og bidra til at ressursene brukes effektivt og i samsvar med gitte rammer og mål
 • å bidra til økning av ekstern finansierte utdanninger
 • å skape enhetlige og forutsigbare rammevilkår for utdanningene
 • å bidra til å realisere fakultetets ambisjoner om internasjonal akkreditering av studieprogram
 • å være aktivt med i samhandling med nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører 

 Vi søker en visedekan med følgende kvalifikasjoner: 

 • relevant høyere utdanning, minimum doktorgrad/førstelektorkompetanse 
 • erfaring med utdanningsledelse og utvikling av læringsmiljø
 • erfaring med systematiske kvalitetsarbeid som fremmer utdanningskvalitet
 • erfaring fra utviklingsprosjekter
 • god sektorkunnskap 
 • norsk er arbeidsspråk i USN og i sektoren. Kandidaten må også ha solide språklige ferdigheter i engelsk

Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner

 • relevant ledererfaring
 • erfaring med å tilrettelegge for studentengasjement 
 • efaring med å tilrettelegge for kollegiale fellesskap rundt utvikling av utdanning- og undervisningskvalitet
 • erfaring fra internasjonalt utdanningssamarbeid 

Vi vektlegger disse personlige egenskapene:

 • gode leder- og samhandlingsegenskaper
 • evne til å bygge gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt
 • gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og bygge nettverk
 • ha en strukturert og systematisk tilnærming til arbeidet
 • resultatorientert med stor gjennomføringsevne
 • fremtidsrettet og strategisk anlagt
 • evne til å inspirere til faglig utvikling, omstilling og endring
 • god organisasjonsforståelse 

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende lederoppgaver ved en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • mulighet til å sette preg på fremtidens utdanning og forskning 
 • mulighet for faglig- og personlig utvikling 
 • gode låne- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Lønn og vilkår

Viserdekan (stillingskode 1474) lønnes i spennet mellom kr. 919 200 – 1 149 700 i året. I særskilte tilfeller kan annen lønn vurderes. 

Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd i Statens pensjonskasse (SPK), som innebærer pensjonssparing og risikoforsikring. 

Stillingen har en åremålsperiode på fire år, med mulighet for å søke forlengelse etter offentlig utlysning.

Hovedarbeidssted etter nærmere avtale. Det må påregnes reisevirksomhet mellom campuser. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Dine ansvarsområdet vil kunne endre seg i løpet av åremålsperioden som følge av at virksomheten utvikler seg.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4).

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

For spørsmål om søknadsprosessen ta kontakt med:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS