LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Prodekan - utdanning

Søknadsfrist: 04.06.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».


Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.01.2024 ledig stilling som prodekan utdanning. Prodekan utdanning er dekanens nærmeste medarbeider på utdanningsområdet og medansvarlig for fakultetets faglige utvikling. Stillingen innebærer et stort ansvar, men også rike muligheter. Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV) består av tre institutter; Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for sosialvitenskap og veiledning. Hvert institutt ledes av en instituttleder. Instituttene er organisert i tre seksjoner med seksjonsleder. Fakultetet har ca 240 ansatte og 3900 studenter og tilbyr studier på BA-, MA- og ph.d.-nivå, samt en rekke etter-og videreutdanningstilbud. Høgskolen i Innlandet er i søknadsprosess om akkreditering som universitet.

Prodekan utdanning ansettes på åremål for 4 år, med mulighet for å søke om ytterligere to perioder (totalt 12 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til kan det inngås avtale om etterlønn ( iht betingelser for etterlønn i staten), eller retrettstilling etter endt åremål. Prodekan er for tiden ikke tillagt personalansvar, men kan tillegges dette etter delegasjon fra dekan.

Prodekan utdanning inngår i fakultetets ledergruppe. Prodekanens myndighet er delegert fra dekanen og stillingen rapporterer til dekan. Fakultetet er representert både på Lillehammer og Elverum, og prodekanen må påregne å være tilgjengelig på begge studiesteder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med strategisk utvikling av fakultetets studieportefølje
 • Legge til rette for realisering av høgskolens vedtatte strategier innafor utdanningsfeltet på fakultetet
 • Lede arbeidet med å stimulere og forbedre studentenes lærings- og arbeidsmiljø
 • Følge opp høgskolens kvalitetssystemer for å sikre god kvalitet i undervisning
 • Sikre oppfølging av fakultetets totale studieportefølje, og bidra til å videreutvikle høgskolens og fakultetets faglige profil
 • Sørge for pedagogisk kvalitet og fornying i fakultetet
 • Lede fakultetets arbeid med internasjonalisering innenfor utdanningsfeltet
 • Lede arbeidet med å sikre ressursutnyttelse og fagutvikling mellom instituttene
 • Bidra til profilering og markedsføring av fakultetets studieportefølje
 • Bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner med samfunns- og arbeidsliv
 • Sikre kvalitet og utvikling innen utdanningsdelen av ekstern finanisert virksomhet (EFV) ved fakultetet

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor innenfor ett eller flere av fakultetes fagområder i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Særlig relevante kvalifikasjoner kan kompensere for kravet om førstekompetanse
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer fra undervisnings- og læringsprosesser i høyere utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk er en forutsetning
 • Det forutsettes digital kompetanse knyttet til studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid

Erfaringskompetanse:

 • Det forutsettes erfaring med ledelse og teamarbeid fra UH-sektoren eller lignende kunnskapsorganisasjoner
 • Erfaring med innovasjon og endringsarbeid innen utdanningsvirksomhet er nødvendig
 • Kunnskap om og erfaring fra kompetanseutvikling og -planlegging er en forutsetning
 • Særlig tung erfaring på et av områdene over kan kompensere for mindre erfaring på et annet av disse områdene

Personlige egenskaper:

Vi søker en prodekan med tydelige lederegenskaper, og som har evne til

 • strategisk tenkning
 • å vise trygt lederskap
 • å inspirere og være en teambygger
 • å kommunisere og videreutvikle en kultur for kollegial deltakelse på tvers av fagområder og institutter
 • å ta initiativ, planlegge, prioritere og legge til rette for utvikling
 • å initiere til samarbeid og gjennomføring av endringsprosesser
 • å bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • Prodekan utdanning avlønnes i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Konstituert dekan Arild Hovland, tlf: +4790670231 , epost: arild.hovland@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS