LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Dekan - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 30.05.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder på Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Høgskolen i Innlandet søker leder til Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet (HINN) utvikler et universitet i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv, og søker nå etter en fremoverlent og strategisk leder for Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV) for de neste fire årene.

HSV er et av seks fakulteter ved Høgksolen i Innlandet, og utdanner og utvikler fremtidens helse- og velferdsnorge. Fakultetet har omlag 240 ansatte og 3900 studenter.

Som dekan leder du fakultetets samlede virksomhet både operativt og strategisk, du skal stimulere til fremragende resultater i såvel forsknings- og utviklingsvirksomheten som utdanningene og du skal sørge for god og effektiv administrativ drift ved fakultetet. Som dekan vil du lede fakultetes ledergruppe som består av dekan, prodekan for hhv. utdanning og forskning, administrativ leder, instituttledere og ph.d. leder. Du vil også lede fakultetsrådet som består av eksterne representanter og representanter for ansatte og studenter. I rektors ledergruppe vil du bidra til strategisk utvikling og profilering av den samlede virksomheten ved høgskolen.

Vi ser etter deg som er opptatt av å skape resultater og utvikling, og som i tillegg har innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning og forskning.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Dekan ved HSV forventes å videreutvikle fakultetet som en anerkjent utdannings- og forskningsaktør innen helse- og velferd, med en tydelig tverrfaglig, praksisnær og profesjonsrettet profil.

Fakultetet skal være faglig front innen sine fagområder, og arbeide sammen innad og med brukere og arbeids- og samfunnsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal fakultetets utdanninger og forskning være av høy internasjonal kvalitet og gi sentrale bidrag til kompetanse- og tjenesteutvikling innenfor helse- og velferdsområdet. Fakultetet skal også være en attraktiv kunnskapsleverandør og samarbeidspartner som driver aktiv kunnskapsdannelse, kunnskapsformidling og kunnskapsforvaltning.

Dekanen skal være pådriver for at fakultetet bidrar til nærings- og samfunnsutvikling regionalt og nasjonalt med utdanning og forskning. Dekanen må bidra til at fakultetet sikrer varige relasjoner til arbeidslivet for å sikre relevans både i forskningen og i utdanning.

Sentrale arbeidsoppgaver vil også være:

 • Lede og utvikle den faglige virksomheten ved fakultetet.
 • Sikre at fakultetets utdannings-, forsknings- og utviklingsvirksomhet har høy kvalitet.
 • Lede kvalitetsutvikling og nødvendig omstilling og endring ved fakultetet.
 • Inngå i rektors ledergruppe med medansvar for strategisk utvikling og profilering av den samlede høgskolen.
 • Ivareta fakultetets ansvar for informasjon og samfunnskontakt, og gjøre fakultetet til en synlig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Fremme digitalisering og modernisering av undervisnings- og arbeidsmetoder ved fakultetet.
 • Legge til rette for studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på fakultetsnivå.
 • Bidra aktivt til høgskolens arbeid med likestilling og mangfold.

Fakultetet har aktivitet på flere studiesteder, og det forventes at dekan har tilstedeværelse på alle studiesteder. Ledelse og administrasjon av fakultetet er lagt til Lillehammer og Elverum. En del reisevirksomhet må derfor påregnes.

Fakultet for Helse- og sosialvitenskap

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) har omlag 240 ansatte og 3900 studenter, og består av tre institutter:

 • Institutt for helse- og sykepleievitenskap
 • Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap
 • Institutt for sosialvitenskap og veiledning

HSV tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d. programmene Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) og Helse og velferd (HELVEL). HELVEL har en tverrfaglig tilnærming og er nylig godkjent av NOKUT.

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • doktorgrad eller tilsvarende innenfor et av fakultetets fagområder. Særlig relevant erfaring og kompetanse, fortrinnsvis innen ledelse, kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • dokumentert ledererfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner
 • erfaring med å utvikle og lede ledergrupper
 • erfaring fra ledelse av utdannings- og/eller forskningsvirksomhet

Det er ønskelig med:

 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning og forskning
 • erfaring fra ledelse av tverrfaglig virksomhet
 • erfaring med samfunnskontakt og samarbeid med offentlige aktører og næringsliv, gjerne også internasjonalt
 • erfaring med ledelse av organisasjonsutvikling/endringsprosesser og strategiutvikling og -implementering
 • erfaring og forståelse for økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet
 • engasjement for lærings- og arbeidsmiljø

Personlig kompetanse:

Vi søker deg som evner å utøve overordnet strategisk ledelse og utviser god system-, organisasjons- og virksomhetsforståelse. Du evner å gjennomføre prosesser du setter i gang og er opptatt av utvikling og resultater. Du er god til å bygge team og lykkes med å motivere, inkludere og utvikle de rundt deg. Du er en god kommunikator og relasjonsbygger som trives med å bygge nettverk, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av kvalifikasjoner slik de er formulert i annonseteksten. Lederkompetanse og personlig egnethet vil tillegges særlig vekt i tillegg til utdanning, motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • stillingen lønnes som dekan (stillingskode 1474) etter erfaring og kvalifikasjoner
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Dekan tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-intredelse) to ganger (tilsammen 12 år). For søkere som ikke har et fast ansettelsesforhold å gå tilbake til kan det inngås avtale om etterlønn eller retrettstilling etter endt åremål.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen ta kontakt med:

 • Rektor, Peer Jacob Svenkerud på tlf. 91554368 eller peer.svenkerud@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS