Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i samfunnsfagdidaktikk

Søknadsfrist: 30.09.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.2020 ledig midlertidig stilling som stipendiat innenfor samfunnsfagdidaktikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder eller nestleder for fagområdet. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Tilsetting skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt. Undervisningsplikten må påregnes å benyttes inn mot videreutdanningsprosjekter i praksisfeltet, grunnskole­lærer­utdanningen og/eller relevant prosjektarbeid i forskergruppen for samfunnsfagdidaktikk.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning. For denne stipendiatstillingen må mastergraden være innen et relevant samfunnsvitenskapelig fag. Stipendiaten tilknyttes forskergruppen i samfunnsfagdidaktikk og bør derfor ha bakgrunn fra dette fagområdet og/eller innrette seg mot samfagdidaktikk i prosjektet. Karakterer fra mastergrad må tilfredsstille kravene til opptak på relevant doktorgradsstudium. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Lærerutdanning og arbeidserfaring fra barnehage, grunnskole eller lærerutdanning vil være en fordel. Fordi stipendiatprosjektet retter seg mot Fagfornyelsen og stipendiaten forventes å samarbeide med praksisfeltet, må stipendiaten kunne forstå dokumenter skrevet på norsk, og kunne benytte et av de skandinaviske språkene som arbeidsspråk, både muntlig og skriftlig.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i Pedagogiske ressurser og læreprosesser (PEDRES).

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Ph.d.prosjektets innretning

Samarbeid om Fagfornyelsens tverrfaglige temaer i grunnskolelærerutdanning og skole

Hovedfokuset i dette ph.d.-prosjektet vil være hvordan det samarbeides om de tre tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen 1) i lærerutdanning, og 2) mellom lærerutdanningen og praksisfeltet. En komparativ multiple case studie hvor flere lærerutdanningsinstitusjoner er inkludert i utvalget er ønskelig, slik at det er mulig å identifisere eksempler på “best practice”. Prosjektet skal bidra til ny kunnskap som kan øke kvaliteten på undervisning, og bidra til å forberede nye lærere bedre for de oppgavene de møter i fremtidens skole. Søkere må lage en prosjekt­beskrivelse som inkluderer begge punktene over, har en tydelig problemstilling, mulige teoretiske vinklinger og et definert utvalg og metodiske grep som det argumenteres for.

Vi tilbyr

  • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
  • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
  • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 479 600 – 600 200 i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne. Aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju, og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Heidi Biseth, tlf. 31 00 87 72, førsteamanuensis Kari Hernæs Nordberg, tlf. 31 00 98 26 eller instituttleder Tone Strøm, tlf. 31 00 88 56, ved institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk i vårt rekrutteringsverktøy Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  • Hovedfags-/masteroppgaven
  • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse skrevet på norsk, svensk eller dansk. Tidsplan kan komme i tillegg til de 5 sidene.
  • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen