Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i profesjonsfaglig digital kompetanse

Søknadsfrist: 11.11.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora-, idrett og utdanningsvitenskap, Institutt for Pedagogikk, er det ledig en stilling som stipendiat innen profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Stipendiatstillingen er tilknyttet forskergruppen LÆDIME og utviklingsprosjektet «Læring og undervisning i digitale omgivelser» (LUDO).

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte

campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stipendiaten tilsettes fortrinnsvis for fire år med 25 % undervisningsplikt, evt. tre år fulltid på ph.d.-prosjektet. Ønskelig starttidspunktet er august 2019.

Nærmeste overordnede er instituttleder. Søkeren kan velge blant følgende hovedarbeidssteder: Campus Drammen, Campus Bakkenteigen, Campus Porsgrunn eller Campus Notodden. Hovedarbeidssted vil avklares i løpet av tilsettingsprosessen.

Stillingene skal gi en lovende forsker mulighet til faglig utvikling og bidra til en kunnskapsutvikling som styrker fakultets forutsetninger for å fremme lærerstudenters PfDK.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Om forskergruppen, prosjektet og stillingen"Læring, læringsdesign og digitale medier (LÆDIME) er en forskergruppe og samspillssone for ansatte ved fakultetet som studerer problemstillinger knyttet til digitalisering og læring i utdanningssammenheng. Et av fokusområdene er profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Stipendiatstillingen lyses ut for å styrke forskningsaktivitetene rettet mot temaer som opptar nasjonale aktører, lærerutdannere, lærerstudenter og lærere i skolen i forbindelse med å operasjonalisere og utvikle forståelsen av PfDK. Kandidaten kan velge vinkling selv, men avhandlingen skal bidra til å utvikle kunnskap som styrker fakultetets forutsetninger for å fremme lærerstudenters PfDK.

Stipendiaten blir del av forskergruppen LÆDIME og kobles til (a) LUDO prosjektet og/eller (b) Lærerspesialistutdanningen i PfDK. (a) LUDO er et utviklingsprosjekt, hvis mandat er å sikre at grunnskolelærerstudentene, gjennom utdanningen, blir godt forberedt til å være lærere i en digital tid. Kandidaten må selv påregne å innhente data, men kan eventuell også gjøre analyser av data som foreligger. Mer om prosjektet kan leses her.

(b) Lærerspesialistutdanningen i PfDK er en ny landsomfattende utdanning på masternivå, drevet med intensivmidler fra Utdanningsdirektoratet. Her samles lærere i et studium hvis formål er å arbeide med aksjonslæring og -forskning for skoleutvikling, organisasjonslæring og elevers læring. Utdanningen kvalifiserer til å initiere og lede aksjonslæring og organisasjonsutviklingsinitiativ med mål om å fremme kollegaers PfDK. Å undersøke aksjonsforskningsinitiativene til deltakerne vil kunne gi rik innsikt i hvordan skoler og kommuner arbeider for økt "digitalisering", læreres læring og endringer av undervisningspraksis. Lærerspesialistutdanningen vil således være en aktuell arena for datainnsamling. Les mer om studiet her.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende høyere utdanning innen pedagogikk eller andre utdanningsvitenskapelige eller utdanningsvitenskapelig relevante områder, normalt med en vektet gjennomsnittskarakter på mastergraden lik B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES).

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og målrettet arbeid, være motivert for å dele kunnskaper, og være innstilt på å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. I tillegg til den formelle kompetansen vil søkerens motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen på normert tid. Stillingen anses som en rekrutteringsstilling til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler. Ved bestått doktorgrad vil tilsetting ved USN være en mulighet.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 436 900 i året. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 436 900 – 600 200 i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Thomas Moser ved Institutt for pedagogikk, tlf. 31 00 85 65, e-post: [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalkonsulent Mona H. Matsen, epost: [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Hovedfags-/masteroppgaven
 • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Relevante vedlegg må lastes opp sammen med CV/søknad i rekrutteringsportalen Jobbnorge og det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

Søk stillingen