Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat (Fakultet for humaniora-, idrett og utdanningsvitenskap)

Søknadsfrist: 29.06.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for humniora-, idrott og utdanningsvitenskap er det ledig stilling som stipendiat innenfor USN´s strategiske forskning-og utviklingsprogram ”Det er lærer du skal bli…” med tiltredelse fra 01.09.19 eller etter nærmere avtale med fakultetet.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Nærmeste overordnede er instituttleder. Instituttilhørighet vil enten være Institutt for estetiske fag, Institutt for pedagogikk eller Institutt for språk og litteratur. Hovedarbeidssted vil enten være studiested Drammen, Vestfold, Notodden eller Porsgrunn. Instituttilhørighet og hovedarbeidssted vil avklares i løpet av ansettelsesprosessen.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 studiepoeng) eller tilsvarende høyere utdanning innen pedagogikk eller andre utdanningsvitenskapelige eller utdanningsvitenskapelig relevante områder, normalt med en vektet gjennomsnittskarakter på mastergraden lik B eller bedre. Graden må være oppnådd innen søknadsfristens utløp.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole (PEDRES).

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og målrettet arbeid, være motivert for å dele kunnskaper, og være innstilt på å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. I tillegg til den formelle kompetansen vil søkerens motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen på normert tid.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stipendiaten tilsettes fortrinnsvis for fire år med 25 % undervisningsplikt. Undervisningsplikten knyttes til funksjonen som forskningsassistent i forskningsprogrammet.

Stillingene skal gi en lovende forsker mulighet til faglig utvikling og bidra til kunnskapsutvikling som styrker fakultets forutsetninger for å fremme lærerstudenters profesjonskompetanse, som består av både kunnskaper, holdninger og høyt spesialiserte ferdigheter. Programmet har tre forskningsfokus: muntlige profesjonsuttrykk, profesjonsveiledning og profesjonsverksted. Disse kompletterer og utfyller hverandre gjennom å beskrive, dokumentere og utforske profesjonell praksis fra hvert sitt særlige ståsted. Sammen danner de en bredde i lærerprofesjonen som kommuniserer med vesentlige deler av så vel lærerutdanningens som skolens sentrale utfordringer, og bidrar til kunnskapsutvikling innenfor kjernen i norsk lærerutdanning: utvikling av lærerprofesjonalitet og lærerens pedagogiske utøvelse i praksis.

Stipendiatstillingen lyses ut for å styrke forskningsaktivitetene rettet mot de temaer som opptar nasjonale aktører, lærerutdannede, lærerstudenter lærere og ledere i skolen. Kandidaten kan velge vinkling selv, men avhandlingen skal bidra til å utvikle kunnskap som styrker fakultetets forutsetninger for å fremme lærerstudenters akademiske profesjonskompetanse.

Kandidaten må selv påregne å innhente data, men kan eventuell også gjøre analyser av data som foreligger. Mer om programmet kan leses her: https://www.usn.no/det-er-larer-du-skal-bli/

Vi tilbyr

  • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
  • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
  • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 479 600 – 600 200 i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan professor Tina Kindeberg, tlf. + 46 46 222 87 20 /mobil: +46 (0)70 36 05 32 ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte vitnemål og attester fra høgskole/universitet
  • Hovedfags-/masteroppgaven
  • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen