Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Postdoktor i utdanningsforskning innen sykepleie

Søknadsfrist: 25.09.2019

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig en 2-årig 100 % stilling som postdoktor i utdanningsforskning innen sykepleie. Stillingen vil være tilknyttet forskningsprosjektet "Improving quality in clinical assessment of student nurses - developing an innovative, web-based assessment program (QUALinClinStud)". Det overordnede forskningsprosjekt er 4-årig og i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS).Stillingen er eksternt finansiert av midler fra Norges forskningsråd (NFR).

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte

campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Stillingen er tilknyttet Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er instituttnestleder eller faggruppeleder. Hovedarbeidssted vil være ved campus Drammen, Vestfold, (Horten) eller Porsgrunn. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene og i forbindelse med forskerteamet ved UiS.

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må være autorisert sykepleier, ha erfaring med veiledning av studenter i klinisk praksis, og ha relevant norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens interesse og potensiale for forskning innenfor fagfeltet. Søkeren må vedlegge en skisse på engelsk som tydeliggjør kjennskap til, og kompetanse innen forskningsfeltet, og hvordan egen kompetanse kan brukes inn i prosjektet. Skissen bør også inneholde hvordan deltakelse som postdoktor i prosjektet kan bidra til kandidatens egen forsker- og kompetanseutvikling. Perspektiver knyttet til personorientert helsearbeid bør integreres i skissen.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler. Det er en fordel om vedkommende har erfaring med både kvantitative og kvalitative metoder.

Beskrivelse av prosjektet/stillingen

I Norge har bachelorutdanning i sykepleie 50 prosent praksisstudier. Derfor er veiledning, oppfølging og vurdering sentralt i utdanningen for å optimalisere sykepleiestudentenes læring og utvikling. QUALinClinStud prosjektet fokuserer på dette og har som mål å utvikle et innovativt web-basert veilednings- og evalueringsprogram rettet mot 1-års sykepleiestudenter i sykehjemspraksis. Prosjektet vektlegger medvirkning og postdoktor vil arbeide tett sammen med praksisfeltet, sykepleiestudenter, praksisveiledere og forskere i utviklingen av programmet. En samarbeidspartner i prosjektet er NETTOP-UIS, som er en avdeling for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning ved UiS. Denne avdelingen vil bistå i utviklingen av det web-baserte programmet. Det overordnede målet til QUALinClinStud prosjektet er å bidra til økt kvalitet og effektivitet i veiledning og evaluering av sykepleiestudenter i praksisstudier. Mer spesifikt ønsker prosjektet at det webbaserte veilednings- og evalueringsprogrammet skal bidra til økt kvalitet knyttet til:

1. Kontaktsykepleiers veilednings- og vurderingskompetanse

2. Sykepleierstudenters evne til selvevaluering og kritisk tenkning, samt

3. Praksisveileders evalueringsverktøy. Prosjektet går over fire år og har nasjonale og internasjonalesamarbeidspartnere.

Universitetet i Sørøst-Norge, Fakultet for Helse- og Sosialvitenskap, ved professor Marianne Thorsen Gonzalez og professor Kirsti Skovdahl, er ansvarlig for prosjektet. Postdoktorstillingen vil inngå i prosjektgruppen QUALinClinStud, forskningsgruppen Klinisk Kompetanse i Sykepleieutdanning og i forskerteamet med UiS.

Generelle krav til utdanning og kompetanse for stillingene er fastsatt i henhold til: Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Tilsetting skjer i én 100 % stilling for en periode på to år. Det er ikke tillagt undervisningsplikt i stillingen.

Vi tilbyr

  • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
  • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
  • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
  • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): NOK 523 200 – 691 400 i året. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen presentere og utdype skissen/tematikken muntlig på engelsk.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

  • Professor Marianne Thorsen Gonzalez, e-post: [email protected], tlf: 31 00 97 14 / 932 24 285
  • Professor Kirsti Skovdahl, leder av ph.d.-programmet i Personorientert helsearbeid, e-post: [email protected], tlf: 3100 87 54 / 983 06 108

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. attesterte vitnemål fra høgskole/universitet

2. hovedfags-/masteroppgaven og ph.d.-avhandlingen

3. maksimum tre siders skisse på engelsk (se beskrivelse over)

4. vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

5. kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen