Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Instituttleder for Institutt for pedagogikk

Søknadsfrist: 06.09.2019

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig åremålsstilling som Instituttleder for Institutt for pedagogikk

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge er blant Norges største universiteter og har en sterk profesjonsrettet og arbeidslivsorientert profil. Universitetet har omlag 19 000 studenter og 1700 ansatte.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 19 000 studenter og ca. 1700 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Universitetet i Sørøst-Norge er en flercampusinstitusjon med studiesteder i Vestfold, Drammen, Kongsberg, Ringerike, Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland.

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig åremålsstilling som instituttleder for Institutt for pedagogikk gjeldende for en periode på fire år. Arbeidssted blir på et av studiestedene hvor fakultetet har virksomhet, Vestfold, Drammen og Porsgrunn. Tiltredelse etter avtale.

Fakultetene ledes av en ansatt dekan som er enhetlig leder med ansvar for den samlede faglige og administrative virksomheten, i samsvar med de rammer og pålegg som styret og rektor fastsetter.

Instituttene i fakultetet ledes av instituttleder som er enhetlig leder med delegert ansvar for utdanning, forskning, internasjonalisering og samfunnskontakt, samt instituttets økonomi, administrative virksomhet og oppdragsvirksomhet. Instituttleder har delegert personalansvar for alle ansatte på instituttet og har således ansvar for at instituttets samlede ressurser benyttes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt av universitetets ledelse.

Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe og har dekan som nærmeste leder. Det er for tiden tre nestledere ved instituttet med ansvar delegert fra instituttleder

I fakultetet inngår en fakultetsadministrasjon i tillegg til universitetets administrative fellestjenester som støtter fakultetene, blant annet med forsknings, -utdannings, -økonomisk og personalmessig kompetanse.

Universitetet er i sterk utvikling. Dette medfører behov for kontinuerlig omstilling av virksomheten, faglig utvikling, målrettet disponering av ressurser og økt inntjening. Instituttleder har ansvar for å lede og være en pådriver i dette arbeidet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Strategi og overordnet ledelse

 • Overordnet ansvar for strategisk utvikling av instituttets fagportefølje, fakultets profesjonsutdanninger og realisere profesjonsutdanningenes overordnede mål
 • Ansvar for god intern og ekstern strategisk samhandling

Ledelse og utvikling av instituttet

 • Utvikle fagmiljøene slik at instituttets faglige mål blir realisert
 • Legge til rette for en organisasjon med kapasitet til omstilling, som er konkurransedyktig og internasjonalt aktiv
 • Skape gode og forutsigbare rammevilkår for utdanning og forskning ved instituttet
 • Stimulere og kvalitetssikre FoU-aktiviteten ved instituttet, herunder også ekstern finansierte FoU-prosjekter
 • Planlegge, kvalitetssikre og revidere instituttets studietilbud, herunder også ekstern finanisert aktivitet knyttet til EVU
 • Følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse ved instituttet
 • Lede instituttet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, reglement, avtaler og retningslinjer
 • Lede arbeidet med utvikling av instituttets interne struktur og kultur.

Samarbeid internt og eksternt

 • Bidra aktivt i fakultetets ledergruppe og i den felles utviklingen av fakultetet.
 • Legge til rette for faglig samarbeid mellom fag– og profesjonsområder og på tvers av studiesteder.
 • Legge til rette for samhandling med arbeids- og samfunnsliv i regionen og nasjonale og internasjonale kunnskapsaktører.
 • Legge til rette for studentmobilitet i studieprogrammene.
 • Delta på nasjonale og internasjonale fagpolitiske arenaer på slik måte at instituttets faglige styrke utvikles og synliggjøres.

Instituttet søker etter en leder som har

 • et sterkt ønske om å være med å videreutvikle instituttet som regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsaktør.
 • relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner, herunder erfaring med faglig og admistrativ ledelse
 • relevant høyere utdanning og førstestillingskompetanse innenfor instituttets fagområder
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter, samt en motiverende og inkluderenede lederstil
 • styrke til å prioritere og ta beslutninger, og er strukturert og planmessig
 • god forståelse for institusjonens oppdrag og dens samfunnsmessige kontekst
 • solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk

Erfaring fra forskningsledelse og/eller utdanningsledelse og strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1475 instituttleder. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk, lønnstrinn 80 – 87 (NOK 813 400 - 992 200). Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og tilsettingsorgan er styret ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Dekan Arild Hovland, tlf. 35 02 63 05 / 906 70 231

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Wigdis N. Nordhus, tlf. 31 00 94 09

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på "Søk stillingen".

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen