Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i jus

Søknadsfrist: 29.09.2019

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskole er det fra 1. januar 2020 ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i jus (2. gangs utlysning).

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, markedsføring og jus, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er Ringerike.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte.


Campus Ringerike tilbyr et solid fagmiljø innen økonomi, ledelse, IT og jus. Fra Ringerike har du korte avstander til både Oslo og Gardermoen, og gode forbindelser med tog og buss til andre byer og fylker.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen skal først og fremst dekke undervisning og veiledning innenfor juridiske emner i ordinær virksomhet, men også undervisning og veiledning i juridiske emner i ekstern virksomhet (etter- og videreutdanningstilbud og oppdragsvirksomhet) må påregnes.

Arbeidssted for stillingen vil i hovedsak være campus Ringerike, men enkelte oppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige campus/institutter. Det kan bli aktuelt med undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt og ved andre institutt. I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter etc. må det påregnes reisevirksomhet mellom universitetets studiesteder.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves utdanning som jurist (juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap). Ved tilsetning vil det i tillegg til juridisk kompetanse og erfaring bli lagt vekt på utdannings- og forskningserfaring, pedagogiske egenskaper og samarbeidsevne mot interne så vel som eksterne miljøer.

Det vil bli lagt meget stor vekt på personlig egnethet når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumenterte FoU-arbeider og praktisk erfaring fra relevante juridiske fagfelt vil også bli vektlagt. Det er i tillegg viktig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i universitets- og høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen tre år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientert og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team/grupper
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye systemer

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 542 400 – 741 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen:

 • Programkoordinator Ida Mathiesen Hatleberg tlf. +47 31 00 96 27 / +47 99 52 69 44
 • Instituttleder Anne Bang Lyngdal tlf. +47 31 00 87 20 / +47 98 60 62 41 ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus ved Handelshøyskolen

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV innen søknadsfristens utløp for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen