Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Professor / førsteamanuensis innen foto og / eller medievitenskap - USN Handelseshøyskole

Søknadsfrist: 20.11.2019

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 01.08.2020 ledig fast 100% stilling som professor/ førsteamanuensis innen foto og/eller medievitenskap.

Stillingen er knyttet til Institutt for Industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, og nærmeste overordnede er faggruppeleder Drammen. Hovedarbeidssted er p.t campus Drammen, men den som ansettes må påregne å undervise de stedene hvor det gjennomføres virksomhet i regi av USN.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Campus Drammen ligger helt nede ved elva i sentrum med kort avstand til E18, buss og tog med hyppige avganger til Oslo, Vestfold. USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg har vi flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er knyttet til bachelorutdanningen i Visuell kommunikasjon.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Undervisning, veiledning og sensur
 • Emneansvar – planlegging, koordinering og drift av emner
 • Studieutvikling og studiekvalitetsarbeid i samarbeid med fagmiljøet
 • Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Mentorfunksjon i fagmiljøet knyttet til kunstnerisk utvikling og prosjekter

Den som tilsettes vil også utvikle og ha ansvar for et fordypningsemne 3. studieår innenfor fagområdet, samt kunne veilede på bacheloroppgaver.

Personen vil ha en spesielt ansvar i å drive frem prosjekter og fasilitere kunstnerisk utviklingsarbeid i fagmiljøet, bl.a. gjennom mentorordning.

Universitetet i Sørøst Norge har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Vi søker kandidater på professor eller førsteamanuensis nivå innen foto og medievitenskap. Søkere med tilsvarende kompetansenivå fra andre fagområder, som interaksjonsdesign, grafisk design og markedsføring, med faglig innretning med relevans for den ledige stillingen, kan også komme i betraktning.

Den som ansettes må kunne undervise og veilede i foto ut fra et teoretisk, teknisk, kunstnerisk og markedsrettet perspektiv, på ulike nivå i bachelorløpet. Den som tilsettes må også kunne gå inn i ulike emner, og forelese og veilede i medievitenskaplige problemstillinger. Strategisk kommunikasjon i digitale medier inngår som en del av dette.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder eller omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Da undervisningsspråket er hovedsakelig norsk må den som tilsettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). Den som tilsettes må i tillegg kunne undervise på engelsk da USN jobber med internasjonalisering.

Utdanningsfaglig kompetanse og kvalitetsutvikling

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som professor og førstemamnuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse gjennom fullført og bestått UH-pedagogisk studieprogram eller tilsvarende emne med minimum 200 timers arbeidsinnsats og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som vurderes som tilsvarende et studieprogram med minimum 200 timers omfang.

Utdanningsfaglig kvalitetsutvikling:

Det forutsettes at søkere på professorstillinger ved universitetet, gjennom å presentere en utdanningsfaglig portefølje eller mappe, kan dokumentere:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid.
 • Bred erfaring med veiledning, fortrinnsvis på master-/PhD-nivå.
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

NB: Se nærmere omtale av hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden under punktet "Slik søker du".

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med USNs kriterier, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Generell kompetanse innen fotografi, både teoretisk, teknisk, kunstnerisk og markedsrettet.
 • Kompetanse til å undervise medievitenskapelige perspektiver og strategisk, digital kommunikasjon innenfor visuell kommunikasjon.
 • Egen kunstnerisk/utøvende virksomhet innenfor fagfeltet
 • Bred veiledererfaring, og interesse for å styrke fagmiljøet
 • Digital kompetanse
 • Relevant erfaring fra undervisning i fagene fra universitet eller høgskole
 • Gode formidlingsevner på skandinavisk språk og engelsk
 • Relevant forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Faglig godt utviklingsmiljø og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og andre vilkår

Professor (kode 1013): LT 72 - 85 NOK 667 200 – 934 800 i året. Førstemanuensis (kode 1011): LT 61-77 NOK 542 400 - 741 300. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor og inntil 10 for søkere til førsteamanuensis)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer samlet utdanningsfaglig kompetanse, herunder dokumentasjon på gjennomført kurs i UH-pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på minimum 200 timer eller en systematisk og samlet fremstilling/utdanningsfaglig mappe eller portefølje som dokumenterer gjennomføring av tilsvarende emne med minimum 200 timers normert arbeidsinnsats og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • Utdanningsfaglig portefølje eller mappe, som dokumenterer:
  • Kvalitetsutviklings i egen undervisning over tid.
  • Bred erfaring med veiledning, fortrinnsvis på master-/PhD-nivå.
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen