Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Professor / førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse

Søknadsfrist: 24.11.2019

Institutt for økonomi, markedsføring og jushar ledig stilling som Professor/førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet 8 campus.Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ringerike ligger i den østlige delen av Buskerud fylke og Hønefoss som største tettsted ligger få minutter unna campus.

Campus Ringerike tilbyr et solid fagmiljø innen økonomi, ledelse, IT og jus. Fra Ringerike har du korte avstander til både Oslo og Gardermoen, og gode forbindelser med tog og buss til andre byer og fylker.

Ved USN Handelshøyskole er det fra 1. august 2020 ledig en fast stilling som professor/førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse med vekt på finansregnskap og/eller økonomistyring.

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, markedsføring og jus, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Ringerike.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen skal først og fremst dekke undervisning og veiledning på masterstudiet i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen USN. Fagområdet for stillingen er undervisning og veiledning innen finansregnskap og/eller økonomistyring, men også andre relaterte fagområder kan være aktuelle.

Arbeidssted for stillingene vil i hovedsak være campus Ringerike, men enkelte oppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige campus/institutter. I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter osv. må det påregnes reisevirksomhet mellom universitetets studiesteder.

Den som ansettes forventes å være faglig pådriver innen fagfeltet og bidra til utvikling av nasjonalt og internasjonalt nettverk. Som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge vil du få ansvar for forskning, forskningsledelse og veiledning på strategiske områder i universitetets nettverk av forskere.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumenterte FoU-arbeider og praktisk erfaring fra overnevnte fagfelt vil også bli vektlagt. Det er i tillegg viktig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

For ansettelse som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder. Det kreves bred og solid bakgrunn og forskningskompetanse innen fagfeltet. Stillingsinnehaveren må kunne dokumentere høy kompetanse innen ett eller flere forskningsområder.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Utdanningsfaglig kompetanse og kvalitetsutvikling

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som professor og førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse gjennom fullført og bestått UH-pedagogisk studieprogram eller tilsvarende emne med minimum 200 timers arbeidsinnsats og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom en kombinasjon av relevante kurs og egen praktisk undervisning som vurderes som tilsvarende et studieprogram med minimum 200 timers omfang.

Utdanningsfaglig kvalitetsutvikling:

Det forutsettes at søkere på professorstillinger ved universitetet, gjennom å presentere en utdanningsfaglig portefølje eller mappe, kan dokumentere:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid.
 • Bred erfaring med veiledning, fortrinnsvis på master-/PhD-nivå.
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

NB: Se nærmere omtale av hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden under punktet "Slik søker du".

Søkere som ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med USNs kriterier, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Ved tilsetning vil det i tillegg bli lagt vekt på utdannings- og forskningserfaring, pedagogiske egenskaper og samarbeidsevne mot interne så vel som eksterne miljøer.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og andre vilkår

Professor (kode 1013): LT 72 - 85 NOK 667 200 – 934 800 i året. Førsteamanuensis (kode 1011) LT 61-77 NOK 542 400 - 741 00 i året. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Kari Ann Sommerset, [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 15 for søkere til professor og inntil 10 for søkere til førsteamanuensis)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer samlet utdanningsfaglig kompetanse, herunder dokumentasjon på gjennomført kurs i UH-pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på minimum 200 timer eller en systematisk og samlet fremstilling/utdanningsfaglig mappe eller portefølje som dokumenterer gjennomføring av tilsvarende emne med minimum 200 timers normert arbeidsinnsats og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • Utdanningsfaglig portefølje eller mappe, som dokumenterer:
  • Kvalitetsutviklings i egen undervisning over tid.
  • Bred erfaring med veiledning, fortrinnsvis på master-/PhD-nivå.
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen