Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Handelshøyskolen søker Fakultetsdirektør

Søknadsfrist: 12.06.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Handelshøyskolen, er det ledig 100 % stilling som Fakultetsdirektør med snarlig tiltredelse. Fakultetsdirektøren rapporterer til dekanen for fakultetet, og inngår i fakultetets lederteam.

USN Handelshøyskolen har ca 230 ansatte og 4800 studenter fordelt på fem studiesteder (Drammen, Bø, Kongsberg, Ringerike og Vestfold). Hovedarbeidssted vil fortrinnsvis være Drammen. Tilstedeværelse på alle Handelshøyskolens fem studiesteder ligger til stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultetene i USN ledes av en tilsatt dekan som er enhetlig leder med hovedansvar for utdanning, forskning, internasjonalisering og samfunnskontakt ved fakultetet. Dekanen har også ansvar for fakultetets økonomi, administrative virksomhet og oppdragsvirksomhet, samt personalansvar for alle med tilsettingsforhold på fakultetet.

Fakultetsdirektør leder fakultetsadministrasjonen og skal i samarbeid med universitetets fellestjenester ivareta administrative og faglig-administrative støttefunksjoner for fakultetsledelsen, ansatte og studentene på fakultetet. Fakultetsdirektøren har ansvar for saksbehandlings- og utviklingsoppgaver ved fakultetet etter avtale med dekan, herunder også saksforberedelse til fakultetets ledermøter og ID-møte.

Fakultetsdirektøren deltar i dekanens lederteam og skal bidra i arbeidet med å realisere overordnede og fakultetets strategiske mål- ogutviklingsarbeid, samt bidra til god intern og ekstern strategisk samhandling og utvikling av virksomhetsplaner.

Fakultetsdirektøren har delegert personal- og økonomiansvar fra dekan til å lede og forvalte ressursene som er tillagt fakultetsadministrasjonen.

Universitetet er i utvikling og har høye ambisjoner. De ambisjoner og utfordringer som virksomheten har medfører behov for kontinuerlig endring og omstilling av virksomheten, faglig utvikling, omdisponering av ressurser, kommersiell aktivitet og økt inntjening. Fakultetsdirektøren har en viktig rolle i dette arbeidet. Universitetet som helheter under utvikling og endringer i ansvar og oppgaver kan skje.

Arbeidsoppgaver

 • Skal koordinere fakultetets administrative enhet, yte faglig støtte og bidra med støttetjenester for kvalitet på fakultetet og til et profesjonelt dekanat.
 • Skal sørge for at ressurser benyttes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt fakultetsadministrasjonen.
 • Kan få delegert ansvar til å lede utviklingsprosesser i fakultetet, bidra med saksbehandling ogutredningsoppgaver på vegne av dekan og fakultetetsledelsen, samt yte strategisk planlegging ogoppfølging av fakultetets virksomhet.
 • Er innstillende myndighet i tilsettingssaker som gjelder ansettelser i fakultetsadministrasjonen.
 • I samarbeid med personal- og organisasjonsavdelingen støtte dekan og instituttlederne i rekrutterings- og tilsettingsprosesser ved fakultetet.
 • Støtte dekan, instituttledere og programkoordinatorer for å øke kvaliteten på utdanningene og FoUI, samt følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse ved fakultetet.
 • I samarbeid med økonomiavdelingen støtte dekan og instituttlederne i budsjettarbeidet ved fakultetet og instituttene.
 • Støtte dekan og instituttlederne med rapportering og oppfølging av kvalitetssystemet.
 • Støtte arbeidet med internasjonal akkreditering av Handelshøyskolen.
 • Legge til rette for godt faglig og sosialt samarbeid i fakultetsadministrasjonen, i fakultetet og med administrative avdelinger.
 • Koordinere fakultetets høringsuttalelser.
 • Utføre øvrige løpende oppgaver i samarbeid med dekan.

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå eller tilsvarende.
 • Ledererfaring og relevant administrativ praksis og høy kompetanse innenfor fakultetet og fakultetsadministrasjonens arbeids- og ansvarsområder.
 • Bør ha kjennskap til UH-sektoren, samt inneha oppdatert kunnskap om lover og forskrifter relatert til utdanning og forskning innen sektoren.
 • Inneha oppdatert digital kompetanse.
 • Inneha god kunnskap til det studieadministrative området og kjennskap til UH-sektoren digitale systemer.
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig.
 • Må ha gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på at du har/er:

 • Lederegenskaper og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • Beslutningsdyktig og evne til å motivere og ha en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog.
 • Løsnings - og utviklingsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter.
 • Motiverende og inkluderende lederstil.
 • Strukturert og planmessig.
 • God organisasjonsforståelse.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse - og karriereutvikling.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Fakultetsdirektør (stillingskode 1059). NOK 704.900 -813 400 pr. år (Lønnstrinn 75 - 80).

Lønnsplassering etter tjenesteansiennitet. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Kari Ann Sommerset, [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken "Søk stillingen".

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Campus Drammen

Ta en rundtur og bli kjent på campus! Video

Søk stillingen