Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Fakultetsdirektør - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Søknadsfrist: 12.09.2019

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fakultet for helse- og sosialvitenskap, er det ledig fast 100% stilling som Fakultetsdirektør med snarlig tiltredelse. Fakultetsdirektøren rapporterer til dekanen for fakultetet, og inngår i fakultetets lederteam.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ansatte og studenter på fire campuser (Drammen, Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold). Hovedarbeidssted vil være en av fakultetets fire campuser. Tilstedeværelse på fakultetets andre campuser må påregnes.

Fakultetene ved USN ledes av en tilsatt dekan som er enhetlig leder med hovedansvar for utdanning, forskning, internasjonalisering og samfunnskontakt ved fakultetet. Dekanen har også ansvar for fakultetets økonomi, administrative virksomhet og oppdragsvirksomhet, samt personalansvar for alle ansatte på fakultetet.

Hvert fakultet har en fakultetsadministrasjon som ledes av fakultetsdirektør. Fakultetsdirektør og fakultetsadministrasjonen skal i samarbeid med universitetets fellestjenester ivareta administrative og faglig-administrative støttefunksjoner for fakultetsledelsen, ansatte og studentene på fakultetet. Fakultetsdirektøren vil være fakultetets kontaktpunkt og bindeledd til universitetets fellestjenester.

Det er fakultetsdirektørens oppgave å koordinere samspillet med og tjenesteleveransene fra universitetets fellestjenester som er rettet inn mot fakultetet, dets institutter og studenter. Fakultetsdirektøren har ansvar for saksbehandlings- og utviklingsoppgaver ved fakultetet etter avtale med dekan, herunder også saksforberedelse til fakultetets ledermøter og ID-møter.

De ambisjoner og utfordringer som universitetet har medfører behov for kontinuerlig endring og omstilling av virksomheten, faglig utvikling, omdisponering av ressurser, kommersiell aktivitet og økt inntjening. Fakultetsdirektøren har en viktig rolle i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

Strategi og overordnet ledelse

 • Inngå i dekanens lederteam
 • Bidra med å utvikle og realisere fakultetets strategiske mål- og utviklingsarbeid, herunder utvikling av virksomhetsplaner
 • Bidra til god intern og ekstern strategisk samhandling

Ledelse, drift og utvikling av fakultetsadministrasjonen

• Har delegert personal- og økonomiansvar fra dekan til å lede og forvalte ressursene tillagt fakultetsadministrasjonen

• Koordinere fakultetets administrative enhet, yte faglig støtte og bidra med gode støttetjenester på fakultetet og til et profesjonelt dekanat

• Støtte dekan og instituttlederne med rapportering og oppfølging av kvalitetssystemet

• Sørge for at ressurser benyttes effektivt og i samsvar med de rammer og mål som er gitt fakultetet og fakultetsadministrasjonen

• Kan få delegert ansvar til å lede utviklingsprosesser i fakultetet, bidra med saksbehandling og utredningsoppgaver på vegne av dekan og fakultetsledelsen, samt yte strategisk planlegging og oppfølging av fakultetets virksomhet

• Er innstillende myndighet i tilsettingssaker som gjelder ansettelser i fakultetsadministrasjonen

• I samarbeid med personal- og organisasjonsavdelingen støtte dekan og instituttlederne i rekrutterings- og tilsettingsprosesser ved fakultetet

• Støtte dekan, instituttledere og programkoordinatorer for å øke kvaliteten på utdanningene og FoUI, samt følge opp sentrale vedtak og kvalitetssikre gjennomføringen av disse ved fakultetet

• I samarbeid med økonomiavdelingen støtte dekan og instituttlederne i budsjettarbeidet ved fakultetet og instituttene

• Legge til rette for godt faglig og sosialt samarbeid i fakultetsadministrasjonen, i fakultetet og med administrative avdelinger

• Koordinere fakultetets høringsuttalelser

• Utføre øvrige løpende oppgaver i samarbeid med dekan

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Ledererfaring og må kunne dokumentere gode resultater som leder
 • Det kreves relevant administrativ praksis og kompetanse innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområde
 • Bør ha kjennskap til UH-sektoren, samt inneha oppdatert kunnskap om lover og forskrifter relatert til utdanning og forskning innen sektoren
 • Inneha oppdatert digital kompetanse
 • Inneha god kunnskap om det studieadministrative fagområdet og kjennskap til UH-sektoren digitale systemer
 • Erfaring med strategi-, endrings- og omstillingsprosesser er ønskelig
 • Må ha gode språkkunnskaper, muntlig og skriftlig – både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt vekt på

• Lederegenskaper og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid

• Beslutningsdyktig og evne til å motivere og ha en inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog

• Løsnings - og utviklingsorientert

• Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter

• Strukturert og planmessig

• God organisasjonsforståelse

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

• gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling

• godt sosialt miljø

• god pensjonsordning i Statens pensjonskasse

• mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Fakultetsdirektør (stillingskode 1059). NOK lønnsspenn 75 - 82 / 704 900 – 860 300. Lønnsplassering ettertjenesteansiennitet

▪ Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

▪ Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsattfunksjonsevne.I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen kan personalrådgiver Charlotte Berg kontaktes på[email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen