LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Substitute Department Engineer (Avdelingsingeniør, code 1085) - Sarssenteret

Søknadsfrist: 15.10.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologisk forsking (Sarssenteret) held til på Marine­holmen campus saman med biofaglege miljø knytt til Universitetet og andre forskingsinstitusjonar.

Senteret er partnar med det europeiske molekylærbiologiske laboratorium (EMBL) og har som følgje av det ei sjølvstendig rolle direkte underlagt UiBs rektor og den sentrale administra­jonen.

Les meir her.

Avdelingsingeniør vikariat

Ei fulltids vikariatstilling som avdelingsingeniør (kode 1085) er ledig i forskingsgruppa leia av Pawel Burkhardt på Sarssenteret frå 01 november 2021 til 30 oktober 2022. Det er moglegheit for ei forlegning utover den opphavlege tilsettingsperioden dersom personen som no innehar stillinga vel og forlenge sin permisjon. Arbeidet i gruppa fokuserer på det evolusjonære opphav til synapsar og neuronar, ved å nytta choanflagellat, svampar og ribbemaneter som hovudmodellsystem. Sarssenteret høyrer til Universitetet i Bergen og er partner med The European Molecular Biology Laboratory (EMBL).

Arbeidsoppgåver:

Stillinga får tekniske oppgåver som støtter gruppas forskingsaktivitetar. Den vellykka kandidaten vil få tilleggsopplæring i spesifikke teknikkar når det er nødvendig. Viktige oppgåver vil omfatte molekylærbiologisk og biokjemisk arbeid (f.eks. In situ histokjemi, kloning og proteinuttrykk/reinsing), avbilding (f.eks. konfokalmikroskopi) og choanoflagellat/dyrkultur. Stillinga omfattar også ansvaret for det daglege ansvaret for laboratorieutstyr og forbruksvarer, innkjøp og HMS -oppgåver. Den tilsette rapporterer til gruppeleiaren sjølv om han/hun midlertidig i det daglege kan rettleiast av andre medlemmer av gruppa.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkarar må minimum ha relevant utdanning på bachelorgradsnivå eller tilsvarande kvalifikasjonar basert på utdanning og profesjonell ekspertise
 • Rutinemessig erfaring med standard molekylær og cellulær biologiteknikk er eit krav, kompetanse innan bildebehandlingsteknikkar er ein stor fordel
 • Djup bakgrunn i molekylære, cellulære og utviklingsbiologiske teknikkar er svært ønskeleg
 • Søkjaren må kunne kommunisere flytande (skriftleg og munnleg) på engelsk. Noko kunnskap i norsk må tileignast viss man ikkje har det på rekrutteringstidspunktet
 • Personlege ferdigheiter som tillèt konstruktivt samspel med gruppemedlemene er viktige
 • Delvis fleksibel arbeidsplan vil tidvis vere nødvendig, og kompensert for i medhald av UiB -forskrifta

Vi kan tilby:

 • Ein utfordrande stilling med interessante arbeidsoppgåver i eit internasjonalt anerkjent forskingsmiljø
 • Løn som avdelingsingeniør, kode 1085 frå lønnssteg 43-52 kode, lønsramme 22, etter tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. For tida utgjer dette frå kr 413.500 til kr 475.800. For særskilt kvalifiserte søkarar kan det vurderast høgare løn
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Gode velferdsordningar

Søknad på engelsk:

Send søknad elektronisk via lenkja «Søk på stillinga» på denne sida.

Søknaden skal innehalde:

 • Søknadsbrev der du seier noko om din motivasjon for stillinga, korfor du søkjer og korfor du passar til stillinga
 • Oversikt over utdanning og arbeidserfaring (CV)
 • Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon

Vi gjer merksam på at søknadar vert vurdert med den informasjonen som ligg føre i JobbNorge når søknadsfristen går ut. Det er søkjar sitt ansvar at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen.

Søknader på e-post vil ikkje verte vurderte.

Søknadsfrist: 15 oktober 2021.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

UiB er ein organisasjon som i særlig grad må vere tilpassingsdyktig til endringar i omgivnadene. Den som vert tilsett må difor vere førebudd på at arbeidsoppgåvene kan bli endra.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Den som blir tilsett må rette seg etter dei retningslinjene som til ei kvar tid gjeld for stillinga.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS